Uforklarte lidelser, sykefravær og allmennlegene

Aase Aamland Om forfatteren
Artikkel

Allmennleger kan bidra til å motvirke ytterligere marginalisering for sykmeldte pasienter med medisinsk uforklarte symptomer og plager, som for eksempel fibromyalgi og kronisk utmattelsesyndrom (CFS/ME).

Aase Aamland. Foto: Ida Bjørkås

Hovedårsaken til sykefravær i Norge er uspesifikke helseplager og medisinsk uforklarte symptomer og plager (MUPS). Allmennlegene utsteder rundt 80 % av alle sykmeldinger. Målsettingen for mitt doktorarbeid var å utvikle ny kunnskap om pasienter med slike uforklarte plager og deres sykefravær, med særlig vekt på allmennlegens rolle.

Avhandlingen min bygger på tre prosjekter med ulike studiedesigner. Vi gjennomførte en systematisk oversikt av foreliggende empirisk forskning om medisinsk uforklarte symptomer og plager og sykefravær. Deretter gjennomførte vi en kartleggingsstudie av 526 pasienter med vedvarende uspesifikke helseplager i norsk allmennpraksis, etterfulgt av en fokusgruppestudie med til sammen 12 pasienter som hadde vært langtidssykmeldt på grunn av ulike MUPS-tilstander.

Vi fant at personer med vedvarende medisinsk uforklarte symptomer og plager er blant de mest hyppig forekommende pasientgrupper i norsk allmennpraksis. Ingen intervensjonsstudier i allmennpraksis har imidlertid kunnet påvirke sykefraværet. Disse pasientene er en heterogen gruppe når det gjelder demografi, psykiatrisk komorbiditet og yrkesdeltakelse. Allmennlegenes hyppigste tiltak i konsultasjonen er støttesamtaler.

Funnene våre viser at stereotypisering av denne pasientgruppen er grunnløs. Allmennlegen kan ha en støttende rolle for langtidssykmeldte med medisinsk uforklarte symptomer og plager for å motvirke ytterligere marginalisering.

Disputas

Aase Aamland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 16.1. 2015. Tittelen på avhandlingen er Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle.

Anbefalte artikler