Multiresistent tarmbakterie på nyfødtavdeling

Iren Høyland Löhr Om forfatteren
Artikkel

Nyfødte barn smittet med multiresistent Klebsiella pneumoniae kan være bærere av bakterien i opptil to år.

Iren Høyland Löhr. Foto: Svein Gabrielsen Lunde

Det er en urovekkende rask spredning av gramnegative tarmbakterier som produserer enzymer av typen ekstendert spektrum-betalaktamase (ESBL). Disse enzymene kan inaktivere alle typer betalaktamantibiotika.

Vinteren 2008 – 09 ble nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus rammet av et utbrudd av multiresistent ESBL-produserende Klebsiella pneumoniae. Bakterien ble funnet i prøver fra totalt 58 nyfødte. Utbruddet kunne ha gitt alvorlige konsekvenser, men ble avgrenset i tide, og ingen barn døde som følge av utbruddet.

Sentralt i doktorgradsarbeidet mitt var oppfølgingen av 51 barn som ble smittet under utbruddet. Vi fant at barna var friske bærere av den ESBL-produserende bakterien i tarmen i opptil to år etter utskriving fra sykehuset (median 12,5 måneder). Smitte til familiemedlemmer ble funnet i én av tre familier. Vi studerte også bakterien som forårsaket utbruddet og dens ESBL-kodende plasmid. Det viste seg at dette plasmidet ikke ble overført til andre tarmbakterier, men at det var stabilt forankret til vertsbakterien i løpet av opptil to års bærerskap i tarmen.

Funnene våre indikerer at nyfødte barn som blir smittet av ESBL-produserende bakterier kan bli langvarig bærere og dermed utgjøre et reservoar for smitte til sine nærmeste omgivelser. Stabiliteten til det ESBL-kodende plasmidet i en tarmbakterie bidrar til langvarig ESBL-bærerskap og dermed spredning av resistens.

Disputas

Iren Høyland Löhr disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 19.12. 2014. Tittelen på avhandlingen er Extended-spectrum β-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae: A neonatal intensive care unit outbreak, long-term colonization in children and plasmid characteristics.

Anbefalte artikler