Bra om befolkningsutviklingen

Øivind Larsen Om forfatteren
Artikkel

Søbye, Espen

Folkemengdens bevegelse 1735 – 2014

En tabellstudie. 333 s, tab, ill. Oslo: Forlaget Oktober, 2014. Pris NOK 449

ISBN 978-82-495-1359-8

Espen Søbyes bok har undertittelen En tabellstudie. Det er Statistisk sentralbyrås store tabell over befolkningsutviklingen i Norge fra 1735, publisert på forskjellige tidspunkter fra første gang i 1914, som han portretterer. Boken gir «kjøtt på beina» til tabellens tørre tall. Gjennom bakgrunnsstoffet gjør teksten det historiebildet som tallene gir, synlig og levende for leseren. Supplerende data trekkes inn, og teksten inspirerer til å lete etter flere opplysninger på egen hånd, f.eks. på Statistisk Sentralbyrås nettsider www.ssb.no, en gullgruve for alle som er interessert i det norske folks liv og levnet.

Forfatteren forteller historien om hvordan registreringen er blitt til, kommenterer ulike utgaver av tabellen opp gjennom årene, og diskuterer blant annet problemene som oppstår i perioder når det blir uro i registreringen, slik som under Den annen verdenskrig. Han forteller også om hvordan f.eks. en interpolering når et bakgrunnstall mangler, kan svekke tabellens verdi for den som leter etter interessante mønstre eller vil teste hypoteser.

Espen Søbye (f. 1954) har bakgrunn som filosof, men har arbeidet mange år i Statistisk sentralbyrå. Han er også kjent som litteraturkritiker, biograf og sakprosaforfatter. Denne kompetansen har han tatt med seg inn i arbeidet med denne boken, som er spennende lesning fra først til sist. Illustrasjonene er gode. Foruten tabeller og diagrammer finner vi meget godt reprodusert bildemateriale og faksimiler.

Har boken spesiell interesse for leger og medisinstudenter? Over de to sidene 290 – 291 står et stort, i og for seg velkjent, diagram, her oppdatert til 2014. Basert på tabellen forfatteren skriver om, viser det fødsler, dødsfall, innvandring og utvandring siden 1735. Kurvene stiger og synker i et interessant mønster. Vi ser at bare i løpet av de siste 20 årene er det store forandringer. Diagrammet har vært – og er – et ypperlig utgangspunkt for undervisning i samfunnsmedisin og medisinsk historie. Det er iøynefallende hvordan dagens eldre pasienter ofte er født og oppvokst i en tid som var ganske annerledes enn nå. En nyutdannet lege skal kanskje være i arbeid i 50 år fremover. Befolkningsutviklingen stopper ikke. Hva vil skje? Søbyes bok er et håndfast argument for å få mer historisk og samfunnvitenskapelig kunnskap inn i medisinstudiet.

Ankepunkter? Innholdsmessig kunne det vært enda mer om utviklingen de siste par generasjonene. Både internasjonalt og her i landet har det vært stor interesse for sosialhistorie i denne perio-den, slik at det hadde vært mulig å benytte enda bredere penn i beskrivelsen av tallenes kontekst. Historiebildet kunne vært mer vidvinklet. Det kunne også vært en fyldigere innholdsfortegnelse og et sakregister, slik at det hadde blitt lettere å finne frem.

En av befolkningsstatistikkens fedre i Norge, Anders Nicolai Kiær (1838 – 1919), sa i 1871: «Den der bruger tallene uden at ha gjort sig kjent med livet, der ligger bagom, utsætter sig læt for at drage falske slutninger.» Søbyes bok er en god hjelp til å unngå falske slutninger.

Anbefalte artikler