Blinkskudd av dansk lærebok i klinisk onkologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Specht, Lena

  Herrstedt, Jørn

  Storm , Hans H.

  Klinisk onkologi

  430 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 445

  ISBN 978-87-628-1091-4

  Det er ingen tvil om at onkologi er et fag i rivende utvikling, med stadig ny kunnskap på det molekylære plan som svært raskt fører til nye behandlingsprinsipper. Det kan derfor være vanskelig å holde oversikt i faget. Dette er en ny, stor lærebok om kreftsykdommer og deres behandling.

  Forfatterne har primært et mål om å dekke behovet og ønsket fra medisinstudenter i Danmark om en dekkende og oppdatert lærebok i klinisk onkologi. Dette har de klart på en utmerket måte.

  Utvilsomt vil boken også være nyttig som oppslagsbok for leger som kommer i kontakt med kreftpasienter, ikke minst burde den være egnet som oppslagsverk for allmennpraktikeren. Boken er særdeles oversiktlig med en svært omfattende innholdsfortegnelse som imidlertid er lett å finne frem i. Stikkordregisteret bakerst er innholdsrikt, det samme gjelder listen over de til dels mange forkortelsene som benyttes innen fagfeltet. Det er høy kvalitet på bilder, illustrasjoner og tabeller. Boken er innbundet med stive permer og godt papir. Språket er dansk, men det er lett forståelig også for norske lesere. Det er lett, ledig og konsist.

  Boken er inndelt i tre hoveddeler. I del I – Almen del – omtales tumorbiologi, epidemiologi, diagnose og stadieinndeling. I del II – Behandlingsprincipper – gis det en innføring i de ulike behandlingsmulighetene med søkelys på stråle- og medisinsk behandling, i tillegg til behandling av akutte onkologiske tilstander og understøttende behandling («supportive care»). Sistnevnte kapittel omhandler, i tillegg til de vanligste symptomene ved kreft, også utførlig beskrivelse av bivirkninger og senfølger ved ulike behandlingsmodaliteter. Del to avsluttes med et kapittel om kreft i spesielle populasjoner og en beskrivelse av ulike typer kliniske forskningsstudier. Del III – De enkelte kræftsykdommer – utgjør naturlig nok den største delen. På en systematisk og klinisk relevant måte beskriver forfatterne ulike aspekter ved kreftsykdommer utgående fra ulike organer.

  Selv om dette er en dansk lærebok er den like aktuell for norske lesere, idet utrednings- og behandlingspraksis ikke skiller seg vesentlig fra Danmark til Norge. Enkelte unntak finnes, f.eks. kreftstatistikk, men dette forringer ikke nytten for norske lesere, da norsk kreftstatistikk er lett tilgjengelig via Kreftregisteret.

  De fire forfatterne er internasjonalt anerkjente fagfolk, noe som gjenspeiles i kvaliteten. Siden onkologi er et fagområde i stadig endring vil dette fordre en jevnlig oppdatering. Konklusjonen er at den norske læreboken i onkologi utvilsomt har fått en konkurrent!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media