Mindre luftforurensning gir bedre lungefunksjon

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Renere luft er assosiert med bedre lungefunksjon hos store barn. Det viser en studie fra USA.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Tidligere studier har vist at høye nivåer av luftforurensning er assosiert med nedsatt lungefunksjon hos barn. I California har målrettede tiltak bidratt til å redusere forurensningen i de senere år, men det er uklart om dette har gitt bedre barnehelse.

I en nylig publisert studie ble lungefunksjonen i tre kohorter med til sammen 2 120 barn (gjennomsnittsalder 11 år ved inklusjon) målt årlig i periodene 1994 – 98, 1997 – 2001 og 2007 – 11 (1). Forbedret luftkvalitet, blant annet med synkende nivåer av nitrogendioksid, var signifikant assosiert med bedre lungefunksjon, målt med forsert ekspiratorisk volum etter ett sekund (FEV₁) og forsert vitalkapasitet (FVK). Effektene var til stede hos både gutter og jenter både med og uten astma. Andelen barn med FEV₁ < 80 % av forventet verdi ved 15 års alder sank signifikant fra 7,9 % til 6,3 % til 3,6 % i løpet av de tre periodene.

– Bedre lungefunksjon i tenårene kan gi bedre helse i voksen alder, sier Bente Oftedal, som er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. – Forfatterne av denne studien sier at redusert lungefunksjon hos barn kan ha sammenheng med økt risiko for astma. Studier har vist at bedre lungefunksjon i voksen alder kan bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer og prematur død, sier hun.

– Den største svakheten ved studien er at eksponeringen for luftforurensning ble beregnet ved hjelp av målestasjoner innenfor store områder, slik at alle tenåringene som var bosatt i samme område, ble tillagt samme eksponering. Denne grove beregningen av eksponering gjør at funnene er usikre, fortsetter hun.

– Luftforurensningsnivåene i urbane strøk i Norge har ikke avtatt på samme måte som i California, nivåene av nitrogendioksid i norske byer har faktisk økt noe de siste tiårene. Likevel er nivåene fortsatt lavere enn i studien fra California. Derfor er det usikkert om den påviste assosiasjonen også gjelder for barn i Norge, sier Oftedal.

Anbefalte artikler