Klinisk anvendelig om nevrobiologi og avhengighet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Koob, George F.

  Arends, Michael A.

  Moal, Michel Le

  Drugs, addiction, and the brain

  350 s, tab, ill. Oxford: Academic Press, 2014. Pris NOK 558

  ISBN 978-01-238-6937-1

  Målgruppen for denne flott utstyrte boken er studenter og forskere på mastergradsnivå og høyere innen medisin, psykologi og tilgrensende felter. Forfatterne kombinerer en bred generell innføring i rusmiddelfarmakologi med funn fra atferdsstudier og nevroforskning hos dyr og mennesker.

  Som basis for en nevrobiologisk forståelse tar man utgangspunkt i en av grunnsteinene i Koob og kollegers «3-stadium-modell» for rusavhengighet som en kronisk, tilbakevendende lidelse: rus og forsterkning, abstinenser og negative opplevelser og til sist sug, opptatthet av rusmidlet og forventninger. Presentasjonen av dette fungerer bra.

  De første kapitlene gir innsikt i terminologi og konsepter som er sentrale for en helhetlig forståelse av rusatferd, psykofarmakologi og hjernen. Russpesifikke kapitler med lik oppbygning gir mye og bred kunnskap, men i noen tilfeller er det for detaljert og tidvis ganske varierende krav til kunnskapsnivå på enkeltområder. Alle kapitlene starter bredt og tar for seg historiske, sosiale, kulturelle, farmakologiske, epidemiologiske og fysiologiske aspekter av rusmidler og rusmiddelbruk. Går man så bredt ut i en bok som også skal være nokså begrenset i omfang, blir det av og til noen plutselige og uventede overganger.

  Forfatterne presenterer en liten, men god og kritisk diskusjon av den eksterne validiteten av dyreforsøk. Dette er nødvendig og bra. Men kanskje er de likevel innimellom for optimistiske når det gjelder den kliniske anvendelsen av funn hos rotter. Det er mange kasuistikker, noe som kan gi klinisk relevans, men kanskje ikke alle er like gode?

  Fargerike illustrasjoner, kunnskapsbokser, figurer og små tabeller er sjenerøst spredt i teksten. Mange av disse er nyttige og informative, men noen oppleves som overflødige. Fremfor lange referanselister har forfatterne valgt å henvise til videre lesing og relevant litteratur i utvalg. Disse listene heller mot det nevrobiologiske og forfatternes egen produksjon, og illustrerer også noe av prosjektets akilleshæl. Det er ikke alle avveininger i redigeringen vi er enige i, men til tross for disse kritiske anmerkningene vil vi anbefale boken som en nokså lett tilgjengelig innføring i avhengighetens nevrobiologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media