Ulik selvmordsrisiko ved bruk av ulike antidepressiver

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Selvmordsrisikoen under antidepressiv behandling varierer med preparat. Det viser en britisk studie.

Risikoen for selvmord er økt hos personer som lider av depresjon, men det er uklart hvordan denne risikoen varierer med type medikamentell antidepressiv behandling. Dette ble undersøkt i en studie med rundt 210 000 pasienter i alderen 20 – 64 år med diagnosen depresjon som fikk forskrevet antidepressiver. Oppfølgingsperioden var 1 – 12,5 år (1).

I løpet av de første fem årene ble det registrert 198 selvmord og 5 243 tilfeller av selvmordsforsøk eller selvskading. Det var ingen signifikant forskjell i selvmordsrate ved behandling med trisykliske antidepressiver sammenliknet med selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), men raten økte signifikant ved behandling med andre antidepressiver (justert hasardratio 2,64). Mirtazapin, venlafaksin og trazodon var assosiert med høyest risiko for selvmord og selvmordsforsøk eller selvskading. Risikoen var størst de første 28 dagene etter behandlingsstart og forble økt de første 28 dagene etter behandlingens slutt.

– Denne omfattende studien tyder på at risikoen for suicidal atferd under antidepressiv behandling kan variere avhengig av preparat, sier professor Lars Mehlum, senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo. – Dette er noe alle praktiserende leger bør ta i betraktning, men det viktig å huske på at risikoen for selvmord uansett er meget liten, sier han.

– Observasjonsstudier som denne har flere usikkerhetsmomenter, særlig knyttet til skjevheter som følge av pasientkarakteristika, depresjonstype og indikasjonsstilling for behandling. Det kan tenkes at legemidlene som i denne studien var assosiert med økt risiko for selvmord og selvmordsforsøk, i større grad enn andre preparater ble satt inn som annetvalg ved behandlingsresistent depresjon, sier Mehlum.

Anbefalte artikler