Spørreskjemakartlegging av risiko for Alzheimers sykdom

Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Et enkelt spørreskjema for å måle kognitiv endring over tid kan være nyttig for forebygging og tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom.

Alzheimers sykdom utvikler seg langsomt og kan være vanskelig å påvise i en tidlig fase. Det er derfor ønskelig å finne metoder for tidlig diagnostikk, slik at man kan sette inn riktige tiltak.

I en amerikansk studie ble 468 eldre personer (gjennomsnittsalder 79 år), ansett å være kognitivt friske, fulgt i fire år (1). Kognitiv funksjon ble kartlagt med spørreskjemaer (Cognitive Function Instrument, CFI) for henholdsvis eldre og pårørende. Etter fire år hadde eldre med genotypen ApoE ε4, som er en velkjent risikofaktor for demens og Alzheimers sykdom, signifikant dårligere kognitiv funksjon enn dem uten genotypen, målt med begge versjoner av skjemaet.

– Denne studien viser at man med et skjema med 14 konkrete spørsmål, meget enkelt i bruk og som ikke krever et lengre intervju med pasient eller pårørende, klarer å fange opp endring av kognitiv funksjon over tid hos eldre, sier professor emeritus Knut Engedal ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

– Dersom man finner tilsvarende resultater ved bruk av dette skjemaet i yngre kohorter og hos dem med noe mindre skolegang enn deltakerne i denne studien, kan det vise seg å være et valid måleinstrument som også er mulig å bruke per telefon samt kan anvendes i tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom. Dessuten kan det tenkes brukt for å måle effekt av intervensjoner i en preklinisk fase av Alzheimers sykdom, sier Engedal.

Anbefalte artikler