Operasjonsmetoder ved fedmekirurgi

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Valg av operasjonsmetode kan ha stor betydning for effekten av fedmekirurgi.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Gastrisk bypass og biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling er to aktuelle operasjonsmetoder ved kirurgisk behandling av sykelig overvekt, men det er uklart hvilken metode som bør fortrekkes hos pasienter med kroppsmasseindeks over 50 kg/m². I en ny svensk-norsk studie har man undersøkt effekten av operasjon hos pasienter med kroppsmasseindeks på 50 – 60 kg/m2 som fem år tidligere ble randomisert til én av disse to operasjonsmetodene (1).

Av 60 pasienter ble halvparten operert med gastrisk bypass og halvparten med biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling. Etter fem år var den gjennomsnittlige reduksjonen i kroppsmasseindeks henholdsvis 13,6 kg/m² og 22,1 kg/m². Effekten på type 2-diabetes, metabolsk syndrom, blodtrykk, lungefunksjon og helserelatert livskvalitet var like god ved begge operasjonsmetodene. Det var signifikant større reduksjon i kolesterolnivå og nivå av fastende glukose etter duodenal omkobling enn etter gastrisk bypass, men duodenal omkobling ga lavere serumkonsentrasjoner av vitamin A og vitamin D og var assosiert med flere uønskede effekter, slik som diaré og jernmangelanemi. De som hadde gjennomgått duodenal omkobling, hadde flere kirurgiske prosedyrer relatert til den aktuelle fedmeoperasjonen og flere sykehusinnleggelser i de påfølgende årene enn de som hadde gjennomgått gastrisk bypass.

– Eit svensk-norsk samarbeid er svært positivt, sier Villy Våge, som er overlege ved Gastrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus avdeling Voss. – For å kunne gjere ei god samanlikning mellom to teknisk krevjande operasjonar må kirurgar og det kirurgiske støtteapparatet ha lik erfaring og kunnskap om begge metodar. Eit høgt tal reoperasjonar i gruppa som blei operert med duodenal omkopling, kan skuldast måten operasjonen er utført på – for kraftig restriksjon, at galleblæra ikkje er fjerna og at opninga i tynntarmskrøset ikkje er lukka, sier Våge. – Vitamin- og mineraltilskot etter inngrepet må vere tilpassa operasjonsmetoden.

Anbefalte artikler