Nyttig bok om pasientrapporterte utfallsmål

Andrew Garratt Om forfatteren
Artikkel

Cappelleri, Joseph C.

Zou, Kelly H.

Bushmakin, Andrew G.

Patient-reported outcomes

Measurement, implementation and interpretation. 331 s, tab, ill. Boca Rato, FL: CRC Press, 2014. Pris GBP 64

ISBN 978-1-4398-7367-0

Pasientrapporterte utfallsmål (PROMs) inkluderer instrumenter, spørreskjemaer eller verktøy som vurderer aspekter ved helse og livskvalitet sett fra pasientens perspektiv. Det finnes to hovedtyper av pasientrapporterte utfallsmål: de som er generiske i fokus og har et bredt bruksområde fordi de er uavhengige av eventuelle underliggende helseproblemer, og de som har et bestemt fokus og forholder seg til et bestemt helseproblem, aspekt av helse eller populasjon. Pasientrapporterte utfallsmål er mye brukt i evaluering av helsetjenesten. I senere tid har de blitt brukt som nasjonale kvalitetsindikatorer, blant annet i «the National Health Service for England and Wales PROMs Programme».

Patient-reported outcomes består av 11 kapitler som tar for seg utvikling, testing, implementering og tolking. Kapittel 1 gir en generell innføring i fagområdet, inkludert spesifikke og generiske instrumenter, ulike former for bruk av disse, valg av instrument, problemstillinger knyttet til skalering og terminologi. Kapittel 2 beskriver utviklingen av pasientrapporterte utfallsmål. De resterende kapitlene har et kvantitativt fokus. Det gis definisjoner og eksempler på ulike typer validitet og reliabilitet. Utforskende og bekreftende faktoranalyse som er mye brukt for å vurdere den interne strukturen eller den strukturelle gyldigheten, er beskrevet. Kapittel 6 fokuserer på «item response theory» (IRT). Her inngår Rasch-analyse, som i økende grad brukes i utvikling og testing av pasientrapporterte utfallsmål. Kapittel 7 vurderer analyse av tverrsnitts- og longitudinelle studier av data med én oppfølgingsmåling der de samme analysemetodene brukes, blant annet logistisk og lineær regresjon. Kapittel 8 vurderer longitudinelle data med flere måletidspunkt. Kapittel 10 tar for seg spørsmålet om manglende data, som kan være både på spørreskjema-, skala- og spørsmålsnivå. Ulike tilnærminger for å forebygge og håndtere manglende data blir presentert.

Boken er velskrevet og godt organisert. Bra eksempler bidrar til bedre forståelse av statistikken. Fokuset er kvantitativt og inkluderer psykometriske og statistiske metoder som er relevante for det store flertallet av pasientrapporterte utfallsmål, de som er basert på multispørsmålsskalaer eller summerte vurderingsskalaer. Innholdet er også relevant for individualisert og preferansebaserte instrumenter, men andre viktige hensyn knyttet til utvikling og testing av disse typene pasientrapporterte utfallsmål er ikke tatt med.

Boken anbefales for helsepersonell og helserelaterte forskere som ønsker å videreutvikle sin forståelse av psykometriske og statistiske metoder som er nødvendig i utvikling, testing og bruk av pasientrapporterte utfallsmål.

Anbefalte artikler