En hjelp til bedre undervisning

Per Brodal Om forfatteren
Artikkel

Huggett, Kathryn N.

Jeffries, William B.

An introduction to medical teaching

2. utg. 271 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2014. Pris EUR 80

ISBN 978-94-017-9065-9

Denne boken henvender seg til alle som underviser legestudenter, og ambisjonen er først og fremst å gi hjelp til valg av undervisningsformer og praktisk gjennomføring. Den består av 17 korte kapitler skrevet av forskjellige forfattere. Hvert kapittel avsluttes med en referanseliste og noen få spesielle artikler for videre lesing. Det første kapitlet går kortfattet igjennom grunnleggende forhold, som ulike begreper og deres mening. Videre behandles i separate kapitler alle aktuelle læringsformer samt kursplanlegging, evalueringsformer og dokumentasjon av egen undervisning. I mange kapitler inngår konkrete råd om planlegging av undervisningen. Siste kapittel, «Teaching as scholarship», gir praktiske råd om selvutvikling.

To kapitler omtaler undervisning i store grupper, med særlig vekt på den tradisjonelle forelesningen og varianter av den. I de neste kapitlene behandles særtrekk ved smågruppeundervisning og ulike former for studentaktiverende former, som problembasert og teambasert læring. Kapitlene 7 og 8 tar for seg klinisk, pasientnær undervisning og bruk av simulering. Kapittel 9 behandler praktisk laboratorieundervisning, mens kapittel 10 orienterer om teknologiske hjelpemidler. I kapittel 13 presenteres råd om hvordan man planlegger og iverksetter elektive kurs. Kapittel 14 behandler hvordan man kan legge til rette for at studentene kan få erfaring fra globale helseforhold. Ulike evaluerings- og eksamensformer behandles konsist og informativt.

Boken er samlet sett en god blanding av grunnleggende pedagogikk og spesifikke råd til den som skal undervise. Den inneholder stoff som er relevant og nyttig for alle undervisere ved medisinstudier, uansett erfaringsnivå og ekspertise.

Anbefalte artikler