Øivind Ekeberg utnevnt til ridder av 1. klasse

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Professor Øivind Ekeberg (f. 1945) er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for medisin og samfunnsliv.

Foto: Erik Holt, Universitetet i Oslo

Ekeberg er overlege i psykiatri ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og professor II ved Avdeling for atferdsvitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Allerede som ung lege ble Øivind Ekeberg særlig interessert i pasienter med selvmordsproblematikk. Ved Ullevål sykehus var han med på å bygge opp en egen observasjonsavdeling for pasienter innlagt med selvpåført forgiftning. Ekeberg var en pådriver for at alle pasienter som var innlagt i sykehus pga. selvmordsatferd skulle vurderes og henvises til adekvat oppfølging etter utskrivning. Ekeberg har publisert en serie arbeider om gruppens kjennetegn, forløp og risiko for nye selvmordsforsøk. På oppdrag fra Helsedirektoratet i 1993 utarbeidet han et av de første nasjonale selvmordsforebyggende programmene i verden. I 2013 ble han tildelt Ringel Service Award for «outstanding contributions in the field of suicide prevention» (http://tidsskriftet.no/article/3069754).

Ekeberg har gjort en rekke studier av og laget et kursopplegg for mennesker med flyskrekk. Dette førte til hans doktorgradsarbeid (1991), som var den første doktoravhandlingen om emnet i verden.

Ekeberg har både klinisk og forskningsmessig engasjert seg i psykososiale aspekter ved somatisk sykdom og etter alvorlige kroppstraumer. Han har også vært opptatt av å støtte ansatte som har vært involvert i meldepliktige forhold, særlig etter medieeksponering.

Ved Universitetet i Oslo har han vært studiedekanus og hatt sentrale verv bl.a. i forbindelse med ny studieordning og oppstart av forskerlinjen. Han har mer enn 300 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter eller som bokkapitler, har veiledet 21 doktorgradskandidater og vært medlem av 34 komiteer for vurdering av professorater og doktorgrader.

Samfunnsengasjementet har kommet til uttrykk som medlem av kommunestyre og fylkesting, der han særlig engasjerte seg i helse- og sosialpolitiske saker. Han var i ti år leder av Bærum Schakselskaps Ungdom.

Les portrettintervjuet med Øivind Ekeberg i Tidsskriftet nr. 2/2012 (http://tidsskriftet.no/article/2204607)

Anbefalte artikler