Kombinasjonsbehandling ved invasiv aspergillose

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

For pasienter med invasiv aspergillose kan kombinasjonen vorikonazol og anidulafungin være den beste behandlingen.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Invasiv aspergillose er en livstruende komplikasjon ved hematologisk kreft eller stamcelletransplantasjon. I en multisenterstudie er effekt og trygghet ved behandling med vorikonazol i kombinasjon med anidulafungin sammenliknet med monoterapi med vorikonazol (1).

277 pasienter med hematologisk kreft og/eller stamcelletransplantasjon og sannsynlig eller dokumentert invasiv aspergillose ble randomisert til behandling med enten vorikonazol og anidulafungin eller vorikonazol og placebo. Etter seks og 12 uker var henholdsvis 19  % og 29  % i gruppen som fikk kombinasjonsbehandling døde og 28  % og 39  % i gruppen som kun fikk vorikonazol, men forskjellene mellom gruppene var ikke statistisk signifikante. Hos pasienter som ble vurdert til å ha invasiv aspergillose basert på CT-funn og positiv galactomannan-test (n = 218), var dødeligheten etter seks uker signifikant lavere ved kombinasjonsbehandling enn ved vorikonazol alene (16 vs. 27  %, p = 0,037). Kombinasjonsbehandlingen ble tolerert like godt som monoterapi.

– Det er gledelig med en prospektiv studie av en viss størrelse av behandling av disse pasientene, sier overlege Ingvild Nordøy ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus. De friskeste av de syke er selektert for å kunne evaluere behandlingseffekten bedre. Død var endepunkt, noe som sjeldent har forekommet i tidligere og mindre studier.

– Studien kan tyde på at disse pasientene bør behandles med to soppmidler. Hittil har kombinasjonsbehandling vært vurdert hos pasienter med infeksjon i sentralnervesystemet eller ved annet aggressivt sykdomsbilde – uten vitenskapelig forankring. Nå har vi i alle fall én studie å støtte oss på. Men vi trenger flere, sier Nordøy.

Anbefalte artikler