Velskrevet og lettlest om ledelse som virker

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Busch, Tor

  Ledelse, kultur og verdier

  Et integrert perspektiv. 159 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 359

  ISBN 978-82-450-1622-2

  Som undertittelen antyder, tar forfatteren mål av seg til å presentere et integrert perspektiv på ledelse. Bokens formål er å vise at verdier er en sentral dimensjon i alle typer organisasjoner, og i all ledelse. Den henvender seg derfor til alle som er interessert i ledelse og verdienes funksjon i moderne, komplekse organisasjoner.

  Det første av de totalt sju kapitlene er en introduksjon til ulike begreper og modeller for å studere og forstå kulturens betydning for organisasjon og ledelse. Busch beskriver en konkret modell som kan benyttes for å få klarhet i hvordan en organisasjon fungerer, og hvor det er nødvendig å ha særskilt oppmerksomhet. Dette kapitlet er utgangspunktet for de neste seks kapitlene. Hvert kapittel avsluttes med praktiske øvingsoppgaver. På den måten fremstår boken også som en lærebok som kan benyttes til individuell læring, men også i grupper og i forbindelse med lederutviklingsprogrammer.

  Forfatteren uttrykker seg presist og poengtert, og det gjør boken lett å lese også for den som ikke har lest ledelsesteori tidligere. Gjennom en grundig innføring i hva verdier er, og hvordan de påvirker individer, organisasjoner og samfunn, legger kapittel 2 grunnlaget for resten av boken. Her gjennomgås også sentrale begreper knyttet til etikk på en oversiktlig og god måte.

  Derfra beveger forfatteren seg inn i det som kalles verdibasert ledelse. Han gjennomgår alle de sentrale ledelsesteoriene, og hvordan de kan anses å forenes i nettopp verdibasert ledelse. Han er opptatt av verdidimensjonen som grunnlag for organisasjonskulturen, og at ledelsesdimensjonen må ses i sammenheng med det. Han sier at «ledelse uten verdier er utenkelig».

  Han omtaler også ledelse som en språkskapende prosess, et interessant og kanskje undervurdert perspektiv for helsevesenets side. Hvis ikke språket som brukes, gjenspeiler de kulturelle verdiene i en organisasjon, er det vanskelig å utøve effektiv ledelse. Her er det nærliggende å trekke en parallell til diskusjonen rundt begrepene som forbindes med New Public Management, og de opplevde verdiene hos de som arbeider i helsesektoren.

  Jeg synes det var svært nyttig å lese denne boken, og jeg kan anbefale den til alle som interesserer seg for organisasjonskultur, og for hva som er forutsetninger for å utøve ledelse. Ledelse kan ifølge forfatteren betraktes som et målformulerende, problemløsende og språkskapende samspill. Med andre ord er det avgjørende for ledere, ikke minst i helsevesenet, å forstå profesjonskulturenes identitet og verdier, og dermed kunne uttrykke seg på en måte som skaper motivasjon for å medvirke til å nå organisasjonens mål.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media