Variabelt om bevisstheten

Bernt A. Engelsen Om forfatteren
Artikkel

Grinde, Bjørn

Bevissthet

Forstå hjernen og få et bedre liv. 200 s, ill. Oslo: Spartacus Forlag, 2014. Pris NOK 349

ISBN 978-82-430-0891-5

Dette er en informativ bok, men noe av utfordringen med den ligger i undertittelen. Etter 40 års forsøk på å forstå hjernen har undertegnede nok bare delvis lyktes. Denne forfatteren har imidlertid mange svar. Ydmykt anføres for øvrig i New York Times så sent som 10.11.14: «learning how little we know about the brain» (1).

Dette er på mange måter en reise gjennom bevissthetens utvikling, nevrologi og fenomenologi, samt en omtale av hjernens mange funksjoner, på 200 sider. Fremstillingen er populærvitenskapelig.

Boken tar ikke utgangspunkt i en arbeidshypotese, og man drives ikke punktvis mot noen entydig konklusjon. Dette er forfatterens historier, med rikelige digresjoner og assosiasjoner. Det er mye informasjon, og mye interessant, men for meg litt springende. En del utsagn kan virke pussige, for eksempel «Bevissthet som strategi» (s. 18). At bevisstheten har bedret vår overlevelsesevne og er strategisk viktig, er nok riktig, men hvordan er den en strategi? Kanskje i evolusjonens perspektiv? Kapitlet om evolusjon er artig, men det er uklart for undertegnede hva bananfluelarvens nerveceller, som enten får larven til å svinge til høyre eller svømme rett frem, gir oss av relevant informasjon om bevisstheten hos mennesket. Her er det mange digresjoner som ikke er sydd sammen til en meningsfull helhet. Det at rundormen, og dyr som angivelig er våre felles stamfedre, bruker glutamat, serotonin og dopamin, som hos oss er «sentrale for belønnings- og straffemodulene» (s. 47), er et søkt argument for påstanden i neste setning om at «måten nervesystemene opererer på er ganske så lik hos mennesker og rundormer». Selv om transmitterne er de samme, blir slike utsagn, i en større kontekst som knyttet til bevisstheten, meningsløse.

Hvem som er målgruppen, er uklart for undertegnede. Det er neppe helsepersonell, men kanskje «alle og enhver?»

Den er ikke spesielt didaktisk, dels er kapitler og «kommentarer» til den løpende teksten vanskelig å skille fra hverandre, det letter ikke lesingen. På baksiden er det anført følgende: «Bevisstheten din er alt du har.» Det medfører ikke riktighet og reflekterer heller ikke korrekt bokens innhold.

Boken har referanser til og informerer om mye ny kunnskap, derfor er den interessant. Men, jeg føler at den egentlig ikke gir noen substansielle forklaring på tittelen, og derved utgangstemaet. For undertegnede forblir den en reise gjennom vår forunderlige hjerne.

Anbefalte artikler