Psykiatrisk forskning i lav- og mellominntektsland

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thornicroft, Graham

  Patel, Vikram

  Global mental health trials

  316 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GB 30

  ISBN 978-0-19-968046-7

  Denne utgivelsen gir en omfattende oversikt over muligheter og begrensninger ved randomiserte, kontrollerte studier om psykiske lidelser i lav- og mellominntektsland (LAMIC). Den er redigert av to britiske kolleger som er sentrale i arbeidet for å stimulere psykiatrisk forskning i disse landende, der forskningsaktiviteten er lav, men der 80 % av jordens befolkning er bosatt. Boken inneholder 16 kapitler skrevet av i alt 54 forfattere, noe den til en viss grad bærer et uunngåelig preg av.

  Oppbygningen er likevel oversiktlig, og det er lett å finne frem. Det finnes en mengde relevante tabeller og figurer. Kapitlene er bygd opp på samme måte, og alle avsluttes med en kortfattet konklusjon. Boken består av tre deler. Den første delen omhandler primært metoder for å evaluere komplekse intervensjoner. Forfatterne beskriver hvordan dette kan gjøres ved bruk av randomiserte pragmatiske studier av kliniske populasjoner, og sammenlikner disse metodene med randomiserte, kontrollerte studier av «gullstandard»-typen. Dette er etter min mening den mest interessante delen av boken. Neste del beskriver studier innen seks forskjellige sykdomsgrupper (depresjon, schizofreni, avhengighetslidelser, demens, stressrelaterte lidelser, selvmord). I den tredje delen drøftes blant annet økonomiske modelleringsteknikker.

  De fleste kapitlene inneholder svært nyttige råd basert på erfaringer fra en rekke randomiserte, kontrollerte studier. Selv om det faktisk publiseres et økende antall slike studier i LAMIC, er de som beskrives, først og fremst gjennomført i mellominntektsland, særlig India og Kina. Forskere i lavinntektsland har nok betydelig mindre ressurser til å gjennomføre så krevende studier. Derfor er nok denne boken mindre egnet som en generell lærebok om psykiatrisk forskning i lavinntektsland.

  Det er nødvendig å øke forskningsaktiviteten hvis befolkningen i lav- og mellominntektsland etter hvert skal få tilgang til gode og relevante psykiatriske helsetjenester. Derfor er dette en viktig bok som kan være svært nyttig for forskere som arbeider med studier om mental helse og psykiske lidelser i LAMIC. Den kan også være av interesse for helsepersonell som arbeider klinisk i disse landene, samt for undervisere, helseledere og planleggere. Den er nok noe mindre aktuell for norske kolleger som ønsker en generell innføring i området global mental helse, selv om enkelte kapitler, særlig i bokens første del, også kan være av interesse for dem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media