Praktisk veiviser for mage/tarmsykdommer hos barn

Ketil Størdal Om forfatteren
Artikkel

Shaoul, Ron

Practical algorithms in pediatric gastroenterology

110 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 49

ISBN 978-3-318-02509-5

Dette er den fjerde boken i en serie av håndbøker med praktiske algoritmer for pediatri. I alt er 51 tilstander eller symptombilder omtalt, og inndelt i hovedavsnitt for ulike gastroluminale sykdommer, kirurgiske tilstander, leversykdommer og sykdommer i pancreas. Sentrale fagpersoner fra Europa og USA er ansvarlige for enkeltkapitler, noe som skulle borge for kvaliteten.

Algoritmer defineres gjerne som trinnvise prosesser bygd opp etter en logisk modell for matematisk problemløsning (etter den arabiske matematikeren Algawrismi, mannen bak algebra). Klinisk diagnostikk baseres ofte på bevisst eller ubevisst bruk av algoritmer. Som hjelpemiddel til raskere å forstå en problemstilling kan nedskrevne algoritmer være til nytte både for erfarne og mindre erfarne klinikere.

Boken er bygd opp med et beslutningstre per oppslag, der motstående side har forklarende tekst og referanser. Figurene er oversiktlige med lite tekst og få punkter, men gir lite mening uten bruk av den forklarende teksten. Samtidig er disse støttetekstene ofte gode punktvise oppsummeringer, gjerne supplert med tabeller.

Den praktiske tilnærmingen er bokens styrke; ett eksempel er kapitlet om fremmedlegemer, der lærebøker gjerne blir for ordrike og lite praktiske. Mange klinikere vil nok ha nytte av å støtte seg på kapitlet som tilrår å avvente endoskopisk fjerning av gjenstander som har nådd ventrikkelen, som ikke gir symptomer og ikke er etsende eller skarpe. Andre temaer er imidlertid såpass omfattende at algoritmene gir lite praktisk hjelp, for eksempel kapitlet om residiverende magesmerter. Uten god bakgrunnskunnskap om funksjonelle tarmlidelser og andre vanlige årsaker til magesmerter antar jeg at dette kapitlet gir begrenset nytte. En god oversiktsartikkel vil være mer relevant.

I Sverige blir praktiske manualer som denne gjerne omtalt som en «lathund» – en snarvei eller løsning for latsabber – når man ikke kan lese mer omfattende litteratur. Tekstbøker eller oversiktsartikler kan ikke erstattes med enkle algoritmer eller kliniske «kokebøker». I denne boken gir referanselistene nyttige tips for bedre innsikt i temaene. Som lettfattelig støtte i en travel klinikk tror jeg denne utgivelsen vil være nyttig for mange av oss.

Anbefalte artikler