«Point-of-care»-ultralyd – av interesse for mange!

Ole Christian Mjølstad Om forfatteren
Artikkel

Blaivas, Michael

Adhikari, Srikar

Emergency ultrasound

Ultrasound clinics. 312 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Elsevier, 2014. Pris GBP 63

ISBN 978-0-3232-9020-3

Emergency ultrasound er nummer 2 (2014) i en serie med fire årlige utgivelser, skrevet for helsepersonell som i en eller annen form arbeider med eller har interesse for ultralyd. Boken er i A5-format og består av 12 selvstendige artikler/kapitler.

I forordet beskriver redaktørene den enorme bredden ultralyd har fått innen akuttmedisin. De beskriver begrepet «point-of-care»-ultralyd – med fokus både på diagnostisk støtte og på nytten ultralyd har ved prosedyrer.

Alle artiklene er frittstående, de har forskjellige forfattere og omhandler ultralydens ulike bruksområder. Det gjør det greit å forholde seg til en og en artikkel. Boken i sin helhet preges av en god del overlapping, men i et slikt format er dette uproblematisk.

Når man diskuterer begrepet «point-of-care»-ultralyd, er det helt sentralt å knytte klinikk til ultralydfunn; det skal være klinikerens verktøy for en bedre diagnostisk presisjon. Boken illustrer dette på en mesterlig måte. Den fokuserer på kliniske problemstillinger og gjør rede for hvordan ultralyd (på en lite ressurskrevende måte) kan hjelpe oss videre mot målet. Det er rikelig med tabeller som fokuserer på kliniske funn og ultralydfunn, noe som gjør artiklene lettleste. Begrepene «pearls and pitfalls» går igjen i alle artiklene, samt gjenfinnes i egne tabeller. Dette er et godt pedagogisk grep, og i mine øyne svært nyttig.

Det finnes rikelig med fine illustrasjoner/bilder, både bilder som viser hvordan man korrekt gjør de forskjellige opptakene, og en rekke illustrasjoner av både normalanatomi og patologi. Illustrasjonene er jevnt over av svært god kvalitet. Jeg har særlig kritisk vurdert de illustrasjonene som omhandler kardiologirelaterte undersøkelser, og finner at disse er korrekte og i tråd med gjeldende retningslinjer. Ultralyd er jo i all hovedsak «looper» (video), ikke stillbilder. Det er mulig å logge seg inn på nettsiden www.ultrasound.theclinics.com for å se videoene. Dette virker greit hvis du abonnerer på serien, men ikke fullt så greit om du kun har gått til innkjøp av denne enkeltutgivelsen.

Vil man tyngre inn i materien, inneholder hver artikkel en rekke sentrale referanser.

Boken representerer en samling av relevante, godt skrevne og rikt illustrerte artikler innenfor det raskt voksende feltet «point-of-care»-ultralyd. Det er en bok man ikke vil lese fra perm til perm, men som vil være et nyttig oppslagsverk for de etter hvert mange klinikerne som har valgt å ta ultralyd inn som en del av hverdagen.

Anbefalte artikler