Trenger leger mer sykmelding?

Karin Isaksson Rø Om forfatteren
Artikkel

Leger nøler med å oppsøke behandling og er mindre sykmeldte enn befolkningen for øvrig. Sykmelding av leger som hadde oppsøkt Ressurssenter Villa Sana predikerte bedring i utbrenthet tre år senere.

Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik

Korte sykmeldinger og retur til jobb på tross av sykdom hevdes å redusere risikoen for negative helsemessige og økonomiske konsekvenser. Såkalt sykenærvær kan imidlertid også øke fremtidig langtidssykefravær, forverre plager og være økonomisk ulønnsomt for arbeidsplassen. Konsekvenser av sykefravær ser ut å variere med yrkesgruppe og sykdom (1).

I 1993 og 2005 hadde norske leger bare ca. 1/3 så mye sykefravær og 1/5 så mye uføretrygd som befolkningen for øvrig (2). 76 % av sykehusleger i Trondheim rapporterte nylig å ha gått på jobb med plager som de ville sykmeldt en pasient for (3). Leger opplever det spesielt vanskelig å søke hjelp for psykiske plager og symptomer på utbrenthet.

Ressurssenter Villa Sana ved Modum Bad er et av Legeforeningens lavterskel helse- og omsorgstilbud til leger i Norge (4). Av 227 leger som kom til Ressurssenteret på eget initiativ eller på oppfordring av andre i perioden 2003 – 05, deltok 81 % i oppfølging ett og tre år senere. Vi fant en signifikant reduksjon i utbrenthet etter kontakt med ressurssenteret (4).

Mange av disse legene ble anbefalt sykmelding. Antall uker heltids sykmelding etter oppholdet på Villa Sana viste seg å predikere mindre utbrenthet tre år senere, kontrollert for en rekke faktorer (2).

Leger har en lav, kanskje suboptimal, grad av sykmelding. Mer heltids sykmelding for leger som har søkt hjelp kan gi positive helsegevinster i et langtidsperspektiv.

Anbefalte artikler