Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Screening for koronarsykdom hos hjertefriske diabetespasienter gir ikke lavere mortalitet.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Koronarsykdom er en vanlig årsak til kardiovaskulær død hos pasienter med diabetes type 1 og type 2. Amerikanske forskere undersøkte om screening for koronarsykdom ved bruk av koronar angiografi med CT ga lavere mortalitet og mindre koronar sykelighet (1). Rundt halvparten av 900 diabetespasienter uten kjente symptomer på koronarsykdom ble randomisert til CT-undersøkelse. Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i mortalitet (3,5 % versus 4,3 %, hasardratio (HR) = 0,82 (95 % KI 0,42 – 1,60), forekomst av ikke-dødelig hjerteinfarkt (1,5 % versus 1,8 %, HR = 0,83 (95 % KI 0,30 – 2,28) eller ustabil angina med sykehusinnleggelse (2,0 % versus 2,0 %, HR = 0,94 (95 % KI 0,37 – 2,38) mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, som ble fulgt i i gjennomsnitt fire år (SD 1,7).

– Denne studien er klinisk viktig, fordi det er høy forekomst av asymptomatisk koronarsykdom hos diabetespasienter, sier Tor Ole Klemsdal, seksjonsleder ved Preventiv kardiologi, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus. – Det er da nærliggende å anta at screening ville kunne identifisere dem som bør ha mer aggressiv behandling, både medikamentelt og eventuelt med revaskularisering, sier han.

– Resultatene tyder imidlertid på minimal gevinst ved en slik strategi, trolig fordi god medisinsk forebyggende behandling er det viktigste og skal gis uansett screeningresultat, fortsetter Klemsdal.

– Det ble observerte langt færre kardiovaskulære hendelser enn forutsatt, slik at studiens styrke til å påvise gevinst av screeningen ble liten. Man kan også stille spørsmål ved en del av behandlingsmålene man valgte for den aggressive behandlingen (HbA1C-mål < 6,0 %, HDL-nivå > 50 mg/100 ml (1,3 mmol/l) og systolisk blodtrykk < 120 mm Hg), ettersom det er liten dokumentasjon for disse målene, sier Klemsdal.

Anbefalte artikler