Økt risiko for kognitiv svekkelse ved diabetes

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Middelaldrende personer med type 2-diabetes har økt risiko for kognitiv svekkelse i løpet av en 20-årsperiode, ifølge en studie fra USA.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Type 2-diabetes er forbundet med risiko for demens, men sammenhengen mellom diabetes og kognitiv svekkelse er mindre klarlagt. En slik mulig sammenheng ble undersøkt i en prospektiv kohortstudie av over 13 300 personer i USA i alderen 48 – 67 år (1).

Diabetes ble fastslått ved selvrapportert diagnose fra lege, legemiddelbruk eller HbA1c ≥ 6,5 %. Gruppen med diabetes hadde 19 % større kognitiv svekkelse i løpet av 20 år enn gruppen uten diabetes. Reduksjon i kognitiv kapasitet var større hos personer med dårlig regulert diabetes (HbA1c ≥ 7,0 %) enn hos gruppen med god kontroll. Dette var også tilfellet med personer med HbA1c 5,7 – 6,4 % sammenliknet med dem med lavere verdier. Varigheten av diabetes påvirket risiko for kognitiv svekkelse.

Funnene er viktige og interessante, sier professor Kåre I. Birkeland ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus. At allerede lett forhøyet blodglukose er assosiert med reduksjon i kognitiv kapasitet, understreker viktigheten av livsstilsbasert forebygging av type 2-diabetes.

Svakheter ved undersøkelsen, i tillegg til risiko for restkonfundering ved slike observasjonelle studier, er at den baserer seg på en enkeltmåling av HbA1c ved start av observasjonsperioden og at den differensierer lite mellom HbA1c-nivåer ved etablert diabetes. Det vil være svært relevant for praktisk klinisk diabetesbehandling å vite om pasienter med HbA1c på 7-tallet kommer bedre ut enn de med verdier over 9 %, sier Birkeland.

Anbefalte artikler