Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Et kombinasjonspreparat med angiotensinreseptorantagonist og neprilysinhemmer gir lavere dødelighet enn enalapril hos pasienter med hjertesvikt.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Medikamenter som hemmer renin-angiotensin-systemet gir redusert dødelighet ved hjertesvikt. En ny type medisin som blant annet hemmer enzymet neprilysin kan redusere dødeligheten ytterligere. Dette viser en nylig publisert studie, finansiert av Novartis (1). Neprilysin degraderer blant annet natriuretiske peptider, bradykinin og adrenomedullin, som alle kan tenkes å bidra til effekten.

Nesten 8 500 pasienter med hjertesvikt og ejeksjonsfraksjon under 40 % ble randomisert til enten et kombinasjonspreparat med angiotensinreseptorantagonist og neprilysinhemmer eller enalapril i tillegg til sin standard hjertesviktbehandling. Studien ble stoppet tidlig fordi gruppen som fikk kombinasjonspreparatet hadde lavere dødelighet enn gruppen som fikk enalapril. Etter to år var 13,3 % av pasientene i første gruppe og 16,5 % av pasientene i den andre gruppen døde av kardiovaskulære årsaker (hasardratio 0,80; 95 % KI 0,71 – 0,89). Kombinasjonspreparatet mildnet symptomene, ga færre fysiske begrensninger og lavere risiko for innleggelser grunnet hjertesvikt. Det ga mer hypotensjon, men mindre nyresvikt, hyperkalemi og hoste sammenliknet med enalapril.

– Denne studien er veldig spennende, og resultatene virker overbevisende, sier professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Han er også leder for K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning.

– Fra et klinisk ståsted er sammenlikningen med ACE-hemmeren enalapril i doser som i seg selv gir høyere overlevelse svært relevant. Fra et vitenskapelig ståsted ville det vært interessant å sammenlikne med valsartan, altså den angiotensinreseptorantagonisten som inngår i kombinasjonspreparatet. Det er svært interessant at denne behandlingen viser så god effekt, mens en tidligere studie med en annen neprilysinhemmer, omapatrilat, som samtidig er en ACE-hemmer, ikke viste gunstige resultater, sier han.

– Studien kan åpne døren for ny hjertesviktbehandling og viser samtidig at vi har mye å lære om balansen mellom de ulike effektene av renin-angiotensin-systemet, natriuretiske peptider og andre vasoaktive peptider, sier Levy.

Anbefalte artikler