Dødelighet ved type 1-diabetes

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med type 1-diabetes og god glykemisk kontroll har dobbelt så høy risiko for død sammenliknet med parede kontrollpersoner.

I Norge er det rundt 25 000 personer med type 1-diabetes. I en stor, svensk registerstudie har man undersøkt hvordan overdødelighet hos pasienter med type 1-diabetes påvirkes av glykemisk kontroll (1).

Alle svenske pasienter med type 1-diabetes i perioden 1998 – 2011 ble fulgt i median åtte år. For hver pasient var det fem samsvarende kontrollpersoner fra den øvrige befolkningen, til sammen nesten 170 000 personer. Total dødelighet i diabetesgruppen var 8,0 %, mot 2,9 % i kontrollgruppen. Henholdsvis 2,7 % og 0,9 % av dødsfallene hadde kardiovaskulære årsaker. Hos diabetikere med HbA1c ≤ 6,9 % var hasardratio 2,36 (95 % KI 1,97 – 2,83) for total dødelighet og 2,92 (95 % KI 2,07 – 4,13) for kardiovaskulær død, sammenliknet med kontrollpersonene. Dette gjaldt også for diabetikere med normoalbuminuri. Dødeligheten økte med dårligere glykemisk kontroll. Hos pasienter under 30 år var en tredel av dødsfallene relatert til diabetisk ketoacidose og koma.

– Det overraskende og viktigste funnet i denne studien er at også godt regulerte diabetespasienter og pasienter med normoalbuminuri har en betydelig overdødelighet, sier John G. Cooper, som er overlege i endokrinologi og medisinsk ansvarlig for Norsk diabetesregister for voksne.

– En svakhet ved studien er at det manglet komplette HbA1c-data for mange pasienter, dvs. at noen pasienter i gruppen med god glykemisk kontroll kan ha hatt dårligere kontroll tidligere. Dette kan kanskje forklare noe av overdødeligheten. Sannsynligvis har selv pasienter med god glykemisk kontroll vesentlig høyere glukoseverdier enn den øvrige befolkningen, og dette kan bidra til økt risiko for kardiovaskulær sykdom og død. Studien forsterker argumentene for intensivert blodsukkersenkende behandling og reduksjon av annen kardiovaskulær risiko hos alle pasienter med type 1-diabetes. Den understreker også hvor viktig det er å redusere akutte komplikasjoner, spesielt hos dem som er yngre enn 30 år, sier Cooper.

Anbefalte artikler