()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tilskudd av D-vitamin gir ikke mindre muskel- og skjelettsmerter og hodepine enn placebo. Det viser en ny norsk studie.

  Per Lagerløv, Kirsten Valebjørg Knutsen og Mette Brekke. Foto: Per Hjortdahl
  Per Lagerløv, Kirsten Valebjørg Knutsen og Mette Brekke. Foto: Per Hjortdahl

  Flere studier har vist at det er en sammenheng mellom lavt vitamin D-nivå, muskel- og skjelettsmerter og hodepine. Innvandrere fra Sør-Asia, Midtøsten og Afrika som bor i Nord-Europa har ofte lave D-vitaminnivåer og mer smerter enn den øvrige befolkningen. I en norsk studie som nylig er publisert i tidsskriftet Pain, har man undersøkt om tilskudd av D-vitamin kan gi mindre muskel- og skjelettsmerter og hodepine (1).

  Rundt 250 friske personer i alderen 18 – 50 år med bakgrunn fra Sør-Asia, Midtøsten og Afrika ble randomisert til tre grupper. Hver gruppe fikk 16 ukers tablettbehandling med enten 25 μg eller 10 μg vitamin D₃ eller placebo. Ved studiestart og etter 16 uker ble det tatt blodprøver, og deltakerne ble spurt om de hadde hatt smerter de siste to ukene, hvor smerten eventuelt var lokalisert og hvor sterk smerten var, bedømt på en visuell analog skala. De som anga at de hadde hatt hodepine de siste fire ukene, fylte også ut et validert skåringsskjema for hodepine.

  Deltakerne hadde som gruppe lave 25(OH)D₃-nivåer, med en gjennomsnittsverdi på 27 nmol/l (anbefalt verdi er > 50 nmol/l). I placebogruppen var det ingen endring i 25(OH)D₃-nivået i løpet av studieperioden, mens hos dem som fikk 10 μg eller 25 μg vitamin D₃, økte 25(OH)D₃-nivået til gjennomsnittsverdier på henholdsvis 43 nmol/l og 53 nmol/l. Ved studiestart hadde 93 % av deltakerne hatt smerter de siste to ukene og 63 % hadde hatt hodepine de siste fire ukene. Etter 16 uker var det en generell bedring når det gjaldt smerte og hodepine, men det var ingen forskjell mellom dem som fikk vitamin D-tilskudd og dem som hadde fått placebo.

  – Vår studie viste altså ingen effekt av vitamin D-tilskudd på smerter og hodepine sammenliknet med placebo, sier Kirsten Valebjørg Knutsen, som er artikkelens førsteforfatter. – Den generelle reduksjonen vi så i smerter og hodepine i løpet av studieperioden, kan skyldes placeboeffekten eller det å delta i et forskningsprosjekt. Det er også sett i andre studier at første smertemåling gir høyere skår enn senere målinger, sier hun.

  – Men man kan også tenke seg at ytre faktorer, for eksempel økende mengder dagslys gjennom studieperioden (som gikk fra vinter til vår), kan være en årsak til mindre smerte, sier Knutsen.

  Allmennmedisinsk forskning

  Allmennmedisinsk forskning

  Kirsten Valebjørg Knutsen er doktorgradsstipendiat ved Avdeling for allmennmedisin ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Denne artikkelen er del av hennes doktorgradsarbeid. Knutsens interesse for feltet ble vakt gjennom allmennpraksiserfaring med en multietnisk populasjon med høy prevalens av vitamin D-mangel der mange anga at de fikk mindre smerter etter vitamin D-behandling. Per Lagerløv og Mette Brekke er Knutsens veiledere. Studien er gjennomført i samarbeid med Haakon E. Meyer og Ahmed A. Madar ved Avdeling for samfunnsmedisin og Lars C. Stene ved Folkehelseinstituttet.

  Artikkelen ble publisert i desember 2014 i Pain, som er det høyest rangerte tidsskriftet innen anestesiologi

  Ordforklaringer

  Vitamin D: Dette er et fettløselig vitamin som finnes i to former (vitamin D3 og vitamin D₂). Vitamin D3 dannes ved hjelp av UV-B-stråler fra solen som transformerer 7-dehydrokolesterol i huden til vitamin D₃, men det finnes også i fet fisk og enkelte berikede matvarer. Vitamin D2 dannes ved UV-bestråling av sopp/gjær ogbrukes ikke til å berike matvarer i Norge. I leveren omdannes vitamin D til 25(OH)D, som er et forstadium til aktivt vitamin D (1,25 (OH)D). 25(OH)D brukes som et mål på vitamin D-nivået.

  Visuell analog skala (VAS): En skala fra 0 til 10 som brukes både klinisk og i forskning for å måle grad av smerte. 0 er ingen smerte og 10 er verst tenkelige smerte.

  The Headache Impact Test (HIT-6): Dette er et spørreskjema som brukes for å måle hvordan hodepine påvirker livskvaliteten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media