Seksuelle overgrep mot barn i et traumeperspektiv

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Søftestad, Siri

  Andersen, Inger Lise

  Seksuelle overgrep mot barn

  Traumebevist tilnærming. 223 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-15-02385-4

  Seksuelle overgrep mot barn har i perioder fått helsevesenets oppmerksomhet, og senest fra midten av 1970-årene. Siden den tid har fenomenet blitt gjenstand for mye forskning, bl.a. med tanke på forekomst, symptomer og funn, rettsmedisinske forhold, potensielle senskader, behandling og seksuelle overgrep som en del av polyviktimisering. Seksuelle overgrep har både helsemessige, barnevernsfaglige og strafferettslige konsekvenser og krever en utpreget tverrfaglig tilnærming. Temaet vekker naturlig nok sterke følelser hos alle involverte, i mediene og hos «folk flest».

  Målgruppen for denne boken er fagpersoner innenfor psykologi, sosialt arbeid, helsefag og pedagogikk, samt studenter innenfor disse fagene. Den tar mål av seg til å kunne leses av foreldre, privatpersoner, fagfolk fra politi og rettsvesen, beslutningstakere, politikere og andre interesserte. Den kan leses som en lærebok som spesielt legger vekt på en traumebevist forståelse av seksuelle overgrep. Bakgrunnen for traumeforståelsen er nyere hjerneforskning som har vist at alvorlige krenkelser i barndommen kan føre til funksjonelle endringer i hjernen, som igjen påvirker barnas utvikling, tilknytning, tenkemåte, evne til følelsesregulering og handlingsrepertoar. Forståelsen av dette har konsekvenser for hvordan disse barna bør bli møtt, både av omsorgspersonene og av profesjonelle aktører.

  Forfatterne har bakgrunn fra fagmiljøet i Vest-Agder, der de lenge har arbeidet systematisk med å utvikle gode modeller for tverretatlig samarbeid. Nødvendigheten av tverretatlig arbeid er derfor en rød tråd gjennom hele boken, og det vises til mange eksempler på hvordan dette er utprøvd i forfatternes region. Kapittel 4 vil kanskje oppleves som spesielt interessant og relevant for leger. Her gis en kortfattet og forenklet oversikt over kunnskap om sammenhenger mellom hjernens funksjon og utvikling, og traumatiserte barns atferd og symptomer. Konsekvensene av disse sammenhengene er den andre røde tråden i boken og preger både omsorg, utredning og terapi. De som ønsker å lese seg opp på enkelttemaer, finner oppdaterte referanselister. Utvalgte referanser er i tillegg kortfattet presentert.

  Utgivelsen er oversiktlig redigert i tre hovedkapitler. Mange av forfatterne bruker kasus for å illustrere viktige poeng, noe som gjør boken lettlest. Den kan trygt anbefales for kolleger som arbeider med både barn og voksne som har vært utsatt for barndomskrenkelser generelt, og seksuelle overgrep spesielt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media