Kortfattet om kommunikasjon mellom lege og pasient

Tor Anvik Om forfatteren
Artikkel

Gulbrandsen, Pål

Finset, Arnstein

Skreddersydde samtaler

En veileder i medisinsk kommunikasjon. 173 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 425

ISBN 978-82-05-44990-9

Forfatterne er henholdsvis lege og psykolog, og begge har arbeidet i mange år med undervisning og forskning omkring kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og i internasjonale vitenskapelige fora. De er også initiativtakere til Oslo Communication in Healthcare Education and Research Group (OCHER). Utgivelsen er først og fremst rettet mot medisinstudenter og leger, og er ment som en håndbok i praktisk arbeid med pasienter.

Den er inndelt i sju kapitler med kapitteloppsummering og har i tillegg litteraturliste og stikkordregister. I kapittel 1 og kapittel 2 omtales definisjoner og begreper. Temaer som håndtering av følelser og av skyld og skam blir grundigere gjennomgått. Deretter presenteres en oversikt over de mest brukte modellene for strukturen i pasientsentrerte konsultasjoner. Forfatterne lanserer sin egen trefasemodell BIO – med overskriftene Begynnelse, Informasjonsinnhenting, Oppsummering og avslutning, som blir gjennomgått i hvert sitt kapittel. Her presenteres bl.a. grunnleggende prinsipper for informasjonsinnhenting og hvordan man kan involvere pasienten i behandlingen. Særlig viktige råd og prinsipper står med uthevet skrift:

Spar svar til oppsummeringen!

Si noe empatisk minst én gang!

Tenk før du snakker, og snakk mindre

Pasienter er ikke dumme. Det er lett å overvurdere folks kunnskap, men det er like lett å undervurdere deres forstand

Husk at du er på hjemmebane, det er pasienten ikke!

Gode nyheter kan alltid vente. Dårlige nyheter kan ikke vente

I kapittel 6 presentes 22 ulike typiske situasjoner som leger ofte opplever, for eksempel konsultasjoner med barn og ungdom, den redde, triste, sinte, snakkesalige eller langsomme pasienten, den dødssyke pasienten eller pasienten med uhelbredelig sykdom, pasienten med kroniske smerter og pasienten med symptomer du ikke forstår. I tillegg omtales vurdering av suicidalitet og håndtering av pasienter med rusmisbruk.

I kapittel 7 presenterer forfatterne hva de har funnet av forskningsresultater om gevinsten av god kommunikasjon.

Det er i alt 37 rammer med kasuistikker, som i hovedsak er hentet fra sykehus.

Skreddersydde samtaler dekker langt på vei et lenge følt behov for en kortfattet norsk innføringsbok i lege-pasient-kommunikasjon for leger som arbeider i sykehus og på poliklinikker. BIO-modellen er lett å huske og kan kanskje virke motiverende for dem som ikke har lært om kommunikasjon tidligere. De som er fortrolig med andre modeller, vil også kunne kjenne igjen elementene i BIO. Boken er lett å finne frem i og er skrevet i et lett forståelig språk.

Anbefalte artikler