God innføring i konfliktforståelse

Christian Grimsgaard Om forfatteren
Artikkel

Ekeland, Tor-Johan

Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere

2. utg. 223 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 389

ISBN 978-82-05-47198-6

Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere, utgitt første gang i 2004, har nå kommet i ny og revidert utgave. Forfatter og professor i sosialpsykologi Tor-Johan Ekeland ble oppfordret til å skrive en bok om emnet for mer enn 10 år siden, da konfliktforståelse ble lagt inn i rammeplaner for helse- og omsorgsfag i høyskolene.

Utgivelsen er også innrettet som en lærebok, med henvendelser til en leser ikledd rollen som student på vei ut i arbeidslivet. Dette er sikkert nyttig, og virker disiplinerende for et emne det ikke er helt enkelt å avgrense. Forfatteren er flink med begrepsavklaringer og presiseringer for å tydeliggjøre og operasjonalisere emnet, og veileder skånsomt gjennom kapitler som gradvis bygger opp vår kompetanse, særlig innen sosialpsykologi.

For en leser som ønsker rask og anvendbar kunnskap om emnet, oppleves denne ellers gode didaktiske strukturen som noe omstendelig. Det er først i de siste kapitlene at konfliktløsning og megling behandles, og da på et ganske overordnet plan. Kanskje kunne denne delen vært trukket inn tidligere, og vektet noe høyere på bekostning av de ellers gode sosialpsykologiske utlegninger og betraktninger.

Hvorfor en bok om konflikter for helse- og sosialarbeidere? Den enkle begrunnelsen er at det står på pensum i mange utdanninger. Forfatteren redegjør for hvorfor helsearbeidere spesielt bør inneha slik kunnskap; et felt preget av mange kryssende hensyn og av mange ulike interessegrupper og konstellasjoner, som i utstrakt grad må samarbeide. I en serie eksemplifiserte konflikter illustreres de mange samarbeidsarenaene og konfliktene som kan oppstå.

Litt forstyrrende er det at forfatterens betraktninger gjennomgående farges av en mistro til ansatte og en idyllisering av ledernes motiver. Ofte trer han inn i en dommerrolle i eksemplene, med mistenkeliggjøring av motivene til arbeidstakersiden eller profesjonene, som styres av egeninteresse alene. Det er pussig at de mange konfliktene mellom ansatte og ledere i de reformerte organisasjonsstrukturene i stat og kommune (e.g. foretak) ikke gis en mer dyptpløyende tolkning. Her går man glipp av en god anledning til å illustrere situasjons-, tiltaks- og målkonflikt (STM-modellen).

Heller ikke den «nordiske arbeidslivsmodellen» gis plass. Dette er etter min mening en viktig del av vår bakgrunn og våre forutsetninger både for å forebygge og for å løse konflikter. Bør med i neste utgave! Alt i alt fremstår likevel boken som en god og gjennomarbeidet innføring i emnet, og den kan anbefales for ledere med personalansvar – og tillitsvalgte.

Anbefalte artikler