En lærebok om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Panesar, Sukhmeet S.

  Carson-Stevens, Andrew

  Salvilla, Sarah A.

  Patient safety and healthcare improvement at a glance

  124 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 27

  ISBN 978-1-118-36136-8

  Fokuset på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helsetjenesten har økt i betydning og omfang de seneste årene. Denne læreboken gir en bred presentasjon fra teori til spesifikke metoder for bruk på forskjellige faglige områder. Språket er engelsk, og for å fremme et klart og direkte språk har studenter lest gjennom manuset.

  124 sider høres ikke mye ut, men forfatterne har klart å presentere mye stoff på en kortfattet og tydelig måte, med utstrakt bruk av illustrasjoner, faktabokser og tabeller. Boken er delt inn i fire deler. Del 1 er en innføring i betydning og teori om pasientsikkerhet og utviklingen innenfor kvalitetsarbeid. Det fokuseres både på verdier, systemfaktorer og relasjoner mellom menneskelige faktorer og systembetingede faktorer. Del 2 omhandler forståelse og tolkning av risiko. Det beskrives etablerte metoder for å kartlegge viktige faktorer til bruk ved evalueringer og kvalitetsindikatorer i forbedringsarbeidet. Del 3 omhandler risiko ved pasientbehandling som medikamentfeil, diagnosefeil m.m. Det beskrives flere typer tiltak for å analysere årsaker og for å redusere risiko. Del 4 dekker arbeid med kvalitetsforbedring innenfor 17 ulike områder og ved hjelp av ulike metoder.

  Illustrasjonene er klare og tydelige, og de er like viktige som teksten for å sette leseren fort inn i de beskrevne metoder og analyseverktøy. Det understrekes at god forståelse av problemstillingen, systematisk analyse og måling av effekt av nye tiltak er viktig.

  Boken er til nytte for studenter, leger og ledere som er interessert i hvordan man kan analysere situasjoner og arbeide med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Utgivelsens styrke er den bredden i metodiske tilnærminger som beskrives, og at disse er knyttet opp mot mange fagfelt. Etter å ha gjennomgått teksten får man en meget nyttig oversikt over hvilke metoder man kan anvende for å drive med begrunnet og fokusert kvalitetsforbedring for å fremme pasientsikkerhet i de forskjellige delene av helsetjenesten. Boken anbefales!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media