Alternativ immunsuppresjon hos hjertetransplanterte

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Everolimus som erstatning for ciklosporin gir mindre nyresvikt og transplantatsklerose ett år etter hjertetransplantasjon.

Fra høyre førsteforfatter Arne K. Andreassen, Einar Gude og Lars Gullestad. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

Årlig får 30 – 40 mennesker i Norge et nytt hjerte. For å unngå at organet avstøtes må pasientene ha livslang behandling med immundempende medisiner, som kan gi alvorlige bivirkninger. I en nylig publisert skandinavisk studie ble effekten av et nytt behandlingsregime undersøkt (1).

115 pasienter som ble hjertetransplantert i perioden 2009 – 11 ble fulgt i 12 måneder etter operasjonen. Rundt halvparten ble randomisert til standard immunsuppresjon med en kalsineurinhemmer, dvs. ciklosporin, og resten til everolimus, som er en såkalt mTOR-hemmer. Begge gruppene fikk i tillegg mykofenolatmofetil og prednisolon.

Etter 12 måneder var nyrefunksjonen klart bedre i everolimusgruppen enn i ciklosporingruppen, med målt glomerulær filtrasjonsrate (mGFR) på henholdsvis 79,8 og 61,5 (p < 0,001). Venstre ventrikkel-funksjon var tilnærmet lik. Antall avstøtningsreaksjoner var signifikant flere i everolimusgruppen, men disse var hovedsakelig av lett til moderat grad. Forekomsten av begynnende transplantatsklerose i everolimusgruppen var bare halvparten av hva den var i ciklosporingruppen. Det var ingen forskjeller i antall uønskede hendelser og overlevelse.

– Dette er den første randomiserte studien med hjertetransplanterte hvor konvensjonell behandling med en kalsineurinhemmer erstattes med et alternativt preparat tidlig etter operasjonen, sier førsteforfatter Arne K. Andreassen, overlege ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

– Vi fant redusert utvikling av nyresvikt og transplantatsklerose, velkjente komplikasjoner som gir økt sykelighet og tidlig tap av organet. Everolimus var godt tolerert og med akseptabel sikkerhet. Funnene gir håp om bedre langtidsprognose og kan føre til en omlegging av den immundempende behandlingen hos hjertetransplanterte, sier Andreassen.

SCHEDULE-studien

Forkortelsen står for The Scandinavian heart transplant everolimus de novo study with early calcineurin inhibitors avoidance og er resultatet av et samarbeid mellom fem skandinaviske transplantasjonssykehus. Initiativet kommer fra Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, som inkluderte flest pasienter i studien. De norske bidragsyterne er Arne K. Andreassen, Einar Gude og Lars Gullestad. Forfatterne har stått for design og behandling av data, mens legemiddelfirmaet Novartis har bidratt som sponsor. Det er planlagt en treårsoppfølging med forventet publisering i 2015.

Studien ble publisert i august 2014 i American Journal of Transplantation, som er det ledende tidsskriftet på feltet


Kalsineurinhemmere: Medikamentgruppe som inkluderer ciklosporin (Sandimmun Neoral) og takrolimus (Prograf). En av de viktigste medikamentgruppene innen immundempende behandling hos organtransplanterte.

Transplantatsklerose: En prosess der det utvikles åreforkalkning i det transplanterte hjertets kransårer. Dette har likhetstrekk med koronar aterosklerose hos ikke-transplanterte.

Målt glomerulær filtrasjonsrate (mGFR): Det mest nøyaktige målet for nyrefunksjon. Det måles ved å bestemme clearance av et vannløselig, ikke-proteinbundet stoff som filtreres fritt i glomeruli og som verken absorberes eller utskilles i tubuli.

Anbefalte artikler