Solid, men ikke virkelig inspirerende om ledelse

Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

Høst, Tor

Ledelse i helse- og sosialsektoren

3. utg. 313 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 389

ISBN 978-82-15-02150-8

Nye elementer i denne tredje utgaven er omtale av to nye ledelsesmodeller, Lean-produksjon, innflytelsesstrategier og nye forskningsresultater om New Public Management.

Målgruppen er ledere og studenter i ledelse. Formålet er å gi oversikt over hele kompleksiteten i ledelsessituasjonen i helse- og sosialsektoren og hjelp til økt trygghet i lederrollen. Tryggheten skal oppnås gjennom korrekt analyse av ledelsesutfordringene og integrering av ledelsesteorier som har vist seg å være effektfulle. Forfatteren mener at sektoren preges av at det ofte er uklare eller komplekse mål og uklare beslutningsstrukturer, og at dette legger føringer for ledelsesoppgaven. Han mener like fullt at det finnes et handlingsrom for ledere til å påvirke situasjonen, og ønsker å presentere forskjellige virkemidler for hvordan dette kan gjøres.

De fem hoveddelene omhandler helse- og sosialsektoren, hva ledelse er, ledelsestrender, konflikthåndtering og en oppsummering som inkluderer en modell som skal gi et helhetlig perspektiv på ledelse. Forfatteren konkluderer også med at kompleksiteten i helsesektoren innebærer at ledelsen blir effektfull dersom lederne klarer å finne den riktige balansen mellom tre forskjellige lederroller: den administrative, den kunstneriske og den politiske. Han forklarer hvorfor alle disse tre elementene har betydning.

Både beskrivelsen av sektoren og ledelseshistorikken, med særlig vekt på New Public Management, får relativt god plass, og det er nyttig siden det danner bakgrunnen for mange av hoveddiskusjonene om hva som fungerer godt og dårlig i ledelse, og styring av norsk helsetjeneste.

Forskningsmiljøene i ledelse er i det store og hele enige om at det er vanskelig å enes om én særskilt ledelsesteori som gir alle de rette svarene. Derfor er det mange forskjellige teorier, noe som kan være frustrerende fordi en som gammel eller ny leder ofte er ute etter praktiske, effektfulle tips og metoder. Likevel er det bra med gjennomgangen av forskjellige teorier som preger helsetjenesten.

Kapitlet om konflikthåndtering er viktig fordi dette er noe de fleste ledere synes er aller vanskeligst, samtidig som riktig håndtering av konflikter er avgjørende på de fleste arbeidsplasser.

Boken er presis i språk og behandling av tematikk, noe som gjør at den også kan virke for kortfattet og med tendens til oppramsing. Det gjør at det kan være mer forvirrende enn opplysende å lese den i ett strekk, mens den kan fungere godt som arbeidsbok og oppslagsbok underveis. Mens særlig kapitlene som beskriver sektor og ledelsestrender kan være interessante for alle som er interessert i ledelse, tror jeg andre deler vil være mest nyttig for de som allerede er ledere. Boken er solid og opplysende, men praktiske råd kunne vært tydeliggjort, og formen gjør at den ikke er blant de mest inspirerende og motiverende bøkene jeg har lest om ledelse.

Anbefalte artikler