Nyttig bok om håndtering av vold i familier

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Middelborg, Jon

  Samoilow, Dimitrij Kielland

  Tryggere barndom

  Et behandlingsperspektiv på vold i familien. 198 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-05-45950-2

  Forfatterne håper boken vil være nyttig for alle som arbeider terapeutisk med par og familier, men anfører også noe mer snevert at den er «… tenkt som en veileder som skal hjelpe familieterapeuter å navigere i det vanskelige landskapet de kommer opp i når de møter par som utøver vold mot hverandre». De henviser til en modell der utarbeidingen startet i perioden 2004 – 07, og der det i 2012 ble satt i gang et pilotprosjekt for å evaluere tilnærmingen. Denne utgivelsen er ifølge forfatterne et resultat av den systematiseringen som ble gjort i forbindelse med forskningsprosjektet, basert på den opprinnelige manualen.

  Boken er delikat utformet og lett tilgjengelig, dog kanskje noe omstendelig skrevet. Etter noen generelle betraktninger om vold i parrelasjoner og definisjon av vold gjennomgås avdekking av vold og hvordan skille mellom ulike typer (patriarkalsk terrorisme og episodisk partnervold). Deretter følger en relativt grundig gjennomgang av sikkerhetsarbeidet, som står helt sentralt. Like sentralt står barneperspektivet, at foreldrene får hjelp til å innta det. Det drøftes også hvordan barn kan involveres direkte. Det opereres med koterapeut som får særlig ansvar for å innta barneperspektivet. Likeledes drøftes det hvordan man kan knytte familien til et større system, enten dette er barnevernet eller «barnets person», gjerne en bekjent av familien. Vi får også en presentasjon av mulig tilnærming for parterapi når sikkerhet er på plass. Til slutt drøftes utfordringer ved modellen, og det settes også opp kriterier for når den ikke passer, eller når man bør avslutte behandlingen.

  Tilnærmingen er systemisk og løsningsfokusert. Dog forlates denne tilnærmingen når hensynet til sikkerhet gjør det nødvendig. Opplegget virker fornuftig, og slik sett vil boken være nyttig for alle som driver med parterapi. Det savnes imidlertid empiri eller noe mer konkret erfaringsmateriale. Innledningsvis anføres det at boken er et resultat av en pilotstudie, og at det er satt i gang forskning. Det bærer boken lite preg av. En randomisert studie er kanskje vanskelig og ressurskrevende å gjennomføre. Forfatterne, som har drevet med dette noen år, kunne imidlertid gitt noen tall for f.eks. ulike typer vold og familier, og videre andelen som gjennomfører behandlingen, og hvordan det går med dem. Opplegget virker krevende, og man kan tenke seg at mange faller fra. Dette er likevel en nyttig bok for målgruppen og andre som måtte komme i berøring med temaet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media