Mannlige pasienter i et kjønnsperspektiv

Ulla-Britt Lilleaas Om forfatteren
Artikkel

Madsen, Svend Aage

Mænds sundhed og sygdomme

137 s, tab, ill. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2014. Pris DKK 198

ISBN 978-87-5932-021-1

Dette er en lærebok skrevet av sjefpsykologen på Rigshospitalet i København. Målgruppen er studenter, forskere og praktikere i helsefeltet. Boken er inndelt i åtte kapitler. I kapittel 2, 3 og 4 rettes søkelyset mot henholdsvis menns overdødelighet nasjonalt og globalt, forskjeller mellom menn i levetid og menns psykiske sykdommer. Et kapittel er viet psykologien bak menns helseatferd, og et annet tar opp de psykologiske aspektene ved å bli og være mann i møte med dansk kultur, og de utfordringer helsepersonell står ovenfor i møte med den mannlige pasienten. Boken avsluttes med forslag til hva som kan gjøres helsepolitisk for å bedre menns helse.

Hva får så leseren vite om menns helse? Menns overdødelighet blir belyst gjennom de viktigste dødsårsakene som rammer menn; de har høyere forekomst av kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes, samt av ulykker og selvmord. Hovedanliggendet er å vise hvor betydningsfullt det er å se mannen som kjønn når man studerer og behandler mannlige pasienter. Et underliggende tema er at hvis helsearbeidere hadde sett menn i et kjønnsperspektiv, hadde menn fått et bedre behandlingstilbud. Statistikk viser at menn er «flinkere» enn kvinner til å ta sitt eget liv, og da er det viktig å ha kunnskap om at menns psykiske problemer ofte kommer til uttrykk på andre måter enn kvinners. Et eksempel er at menn har en tendens til å rapportere sin mentale tilstand som mer positiv enn den i virkeligheten er, og de ønsker i mindre grad enn kvinner å «snakke» om kriser. Vi får også vite at når menn blir syke, har ektefellen en tilbøyelighet til å overta ansvaret for mannens helse og rehabilitering. Også på dette punktet trengs det en større kjønnsbevissthet fra helsearbeideres side for å kunne gi menn adekvate råd om deres egen helse og sykdom. Det er når forfatteren drøfter maskulin identitet, familieliv og farskapets betydning for menns helse, at dette blir spennende lesning. Det som gjør det interessant, er de koblingene som gjøres mellom den kjønnskulturen mannen omgis av, og de samfunnsmessige forventningene som påvirker menns helse- og sykdomsatferd. Forskjell i levetid og helse henger ofte sammen med samfunnsforhold og synliggjøres her når analysene kombineres med utdanning, økonomi, demografi, geografi og samliv.

Det er få bøker i Norge som har et samlet perspektiv på menns helse og sykdom, og som tar mannen som kjønn på alvor. Dette kunnskapshullet vil denne boken bidra til å fylle. Til tross for at den består av mye statistikk, er den lettlest og informativ for dem som ennå ikke har satt seg inn i menns helsevaner. Den inneholder også en rekke nyttige råd til helsearbeidere om hvordan de kan møte menn på deres banehalvdel og på den måten oppdage deres psykiske helsetilstand. Noen av tabellene og figurene kunne med fordel vært gjengitt i større format.

Anbefalte artikler