Mange utfordringer i behandling av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt

Bjørn Moum Om forfatteren
Artikkel

Levine, Arie

Forbes, Alastair

Probert, Chris

Challenges in the care of IBD in patients of all ages

Falk Symposium 190. 174 s, tab, ill. Basel: Karger, 2014. Pris CHF 82

ISBN 978-3-318-02662-7

Boken henvender seg spesielt til dem som er litt mer enn normalt opptatt av og behandler pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom (til sammen kalt inflammatorisk tarmsykdom (IBD, inflammatory bowel disease). Temaene favner bredt og omhandler så vel barn og unge som voksne. Utgivelsen er en samling oversiktsartikler skrevet av eksperter innenfor fagfeltet og presentert ved møtet arrangert av Falk Foundation i London i 2013. Forfatternes hensikt er å oppdatere leseren ved primært å gi en forenklet oversikt over et fagfelt i voldsom utvikling og endring – sekundært en forståelse av nye behandlingstilnærminger.

Kapitlene er organisert tematisk, og hver av forfatterne har fått problemstillinger å besvare: 1) Er det mulig å endre sykdomsforløpet ved måten man følger opp og kontrollerer? 2) Kan vi endre og derved bedre forløpet av Crohns sykdom med nye behandlingsprinsipper, og hvor/når bør i så fall dette skje? 3) Er det nye måter å tenke om sykdomsmekanismer og behandlingsprinsipper på? 4) Hvilken behandlingsstrategi tenker man seg i de vanskelige tilfellene av Crohns sykdom? 5) Bør behandlingsmålet endres fra å dempe inflammasjon til å fjerne bakterier? Bør vedlikeholdsbehandling intensiveres, og kan den optimaliseres mer? 6) Hvordan kan vi takle problemer vi stadig vil se pga. sykdommens natur, som residiverende og behandlingsrefraktære ulcerøse kolitter, intraktable pouchitter og primær skleroserende kolangitt? 7) Nye fremskritt i forskningen 2013. 8) Hvilken langtidsrisiko for kreftutvikling innebærer det når vi starter tidlig immunhemmende behandling hos barn og unge? 9) Hvilke nye ikke-invasive metoder (bildemessige) og undersøkelser av biologisk materiale (urin og avføring) kan endre fremtidens diagnostisering av inflammatorisk tarmsykdom? Behandling med cannabis ved aktiv Crohns sykdom. Behandlingsmuligheter for å bedre tarmbarrierens lekkasje (som i dag anses å være en sentral årsak til sykdomsutvikling) ved å modifisere mucus, glykokalyks, «tight junctions» og defensiner. Hvert kapittel følges av sentrale referanser i antall fra 30 til 70.

Oppsummert er boken en oppdatert gjennomgang av vanskelige problemstillinger som de som behandler pasienter med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, ser i en klinisk hverdag. Den vil også være til nytte for dem som ønsker å bli oppdatert innenfor spesifikke temaer. Siden viktige områder er utelatt, er den derimot ikke en fyllestgjørende oversikt av temaet inflammatorisk tarmsykdom.

Anbefalte artikler