Godt om våre kjemiske sanser

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Welge-Luessen, Antje

  Hummel, Thomas

  Management of smell and taste disorders

  A practical guide for clinicians. 240 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2014. Pris EUR 90

  ISBN 978-3-13-154521-3

  Dette er en samlet fremstilling av praktisk kunnskap om våre kjemiske sanser: lukt og smak. Boken har til sammen 39 forfattere. God redigering gjør at det i liten grad forekommer gjentakelser. Utstrakt bruk av oppsummerende tekstbokser, gode figurer og tabeller, og oppdaterte litteraturhenvisninger sammen med god indeks, gjør det lett å søke kunnskap og få oversikt. Et innledende kapittel om epidemiologi ved tap av lukt og smak og sansetapets betydning for livskvalitet følges av 18 kapitler hvor lukt og smak behandles hver for seg.

  Svekkelse av lukt og smak med økende alder har betydning for ernæring av eldre. Samvirke mellom de to sansene er et gjennomgående tema: Retronasal luktopplevelse er sentral for det vi regner som smak, og nervus trigeminus har betydning for både lukt- og smaksopplevelse. Helheten, sammen med syn og hørsel, inngår i vår opplevelse av aroma.

  Beskrivelsen av anatomi og fysiologi knyttet til sanseceller, perifere nerver og deres sentralnervøse forbindelser er omfattende. Normal og patologisk endret lukt og smak kan måles og vurderes med kvalitative og kvantitative metoder. Dette er grundig belyst blant annet ved forskjeller i europeiske og amerikanske tradisjoner. Sansene kan studeres med elektrofysiologiske metoder, funksjonell magnetisk resonanstomografi (MR) og positronemisjonstomografi (PET) med fluorodeoksyglukose (FDG).

  Henvisning til systemisk bruk av kortikosteroider ved tap av luktesans forekommer oftere enn det kan anbefales i Norge. Postinfeksiøs og posttraumatisk tap av luktesans blir gjennomgått. Endoskopisk nesekirurgi diskuteres sett i lys av muligheten for å bedre luktesansen. Totalt tap av smakssans er meget sjelden, og dette knyttes til det sammensatte forløpet av de perifere smaksnervene.

  Tap av lukt og smak kan behandles kun i begrenset grad. Leger som tar seg av slike pasienter, må kunne gi grundig rådgivning basert på god undersøkelse og helhetlig og oppdatert kunnskap. Denne boken anbefales for dette formålet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media