Tyreoidektomi eller lobektomi ved thyreoideakreft?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var ingen forskjell i overlevelse etter henholdsvis tyreoidektomi og lobektomi ved papillær thyreoideakreft i en ny amerikansk registerstudie.

  Papillær thyreoideakreft utgjør om lag 90 % av alle tilfeller av thyreoideakreft, og over 90 % av pasientene lever lenger enn 20 år etter kirurgisk behandling. I mange retningslinjer anbefales total tyreoidektomi fremfor lobektomi når tumor er > 1 cm, men det er usikkert om dette har betydning for prognosen etter operasjon (1).

  En retrospektiv registerstudie fra USA omfattet nesten 62 000 pasienter med papillær thyreoideakreft der tumor var 1,0 – 4,0 cm stor. Rundt 55 000 ble behandlet med total tyreoidektomi og rundt 7 000 med lobektomi. Den første gruppen hadde generelt mer utbredt sykdom, men etter median sju år var det ingen forskjell i overlevelse mellom gruppene (hasardratio 0,96; 95 KI 0,84 – 1,09). Høy alder, mann, afroamerikansk rase, lav inntekt, tumorstørrelse og metastaser var signifikant assosiert med lavere overlevelse.

  – Overlevelsen etter operasjon for papillær thyreoideakreft er god – derfor må man være spesielt oppmerksom på over- og underbehandling, sier Jan Erik Varhaug, som er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. – Studien sier ikke noe om morbiditet, men gjentatte residiver kan kreve en rekke inngrep med forhøyet komplikasjonsrisiko. Derfor kan totalbelastningen for pasientene være betydelig høyere enn overlevelsen alene gir inntrykk av. Residiv etter primærbehandling kan komme over 20 år etterpå, sier Varhaug.

  – Valg av operasjonsmetode bør ikke baseres på retrospektive registerdata alene, men på en samlet vurdering av bl.a. tumorstørrelse, lymfeknuter, histologisk type og risiko for komplikasjoner. I Norge er behandlingen av thyreoideakreft sentralisert, og nye retningslinjer for utredning og behandling er snart ferdige, sier Varhaug.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media