Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Ny nordisk studie viser at blodoverføring til pasienter med sepsis kan halveres.

Britt Sjøbø (til venstre) og Anne Berit Guttormsen som er medforfattere av artikkelen. Foto: Kari Louise Nytun

Årlig rammes flere tusen pasienter av sepsis, som er en av de vanligste dødsårsakene på intensivavdelinger. Rundt halvparten av intensivpasienter får blodoverføring pga. lave hemoglobinnivåer, men de færreste av disse har pågående blødning. Studier har vist at mange leger velger å gi blod dersom hemoglobinnivået er på 8,5 g/dl eller lavere. I en nylig publisert studie har man undersøkt effekt og sikkerhet ved en lav og en høy hemoglobingrense for blodtransfusjon (1).

I perioden 2011 – 13 ble 1 000 pasienter med septisk sjokk ved 32 intensivavdelinger i Norden randomisert til blodoverføring ved hemoglobinnivå under 9 g/dl eller under 7 g/dl. Etter 90 dager var det ingen forskjell i overlevelse. De som fikk blod ved nivå under 7 g/dl, fikk 50 % færre enheter enn dem som fikk transfusjon ved hemoglobinnivå under 9 g/dl. Over en tredel av pasientene i gruppen som fikk blod ved nivå under 7 g/dl mottok ikke blod under oppholdet på intensivavdeling, mot kun 1 % i den andre gruppen.

– I denne studien ble over 80 % av pasientene som tilfredsstilte inklusjonskriteriene inkludert, noe som er et solid utvalg, sier Anne Berit Guttormsen, som er en av forfatterne av artikkelen. – Det er også positivt at studien omfatter pasienter fra både store og små sykehus. Pasientene fikk helt vanlig behandling i tillegg til mulig blodtransfusjon, men det er en svakhet at studien ikke var blindet for hvilken gruppe pasientene var i, sier hun.

– Blod er en begrenset og kostbar ressurs. Det at vi kan redusere antall blodtransfusjoner hos pasienter med anemi og sepsis uten å forverre prognosen, er et meget viktig funn som har både kliniske og økonomiske konsekvenser, sier Guttormsen.

TRISS-studien

Denne forkortelsen står for Transfusion Requirements In Septic Shock. Studien ble gjennomført i regi av forskernettverket Scandinavian Critical Care Trials Group (SCCTG), som samarbeider om intensivmedisinsk forskning i Norden. Gruppen har tidligere publisert en stor studie om væskebehandling hos pasienter med alvorlig sepsis. Norske medforfattere er Anne Berit Guttormsen, som er professor og overlege i anestesi, og Britt Sjøbø, som er forskningssykepleier på intensivavdelingen, begge ved Haukeland universitetssykehus.

Artikkelen ble publisert i prestisjetunge New England Journal of Medicine 1.10. 2014. Studien ble presentert på den europeiske intensivkongressen i Barcelona samme dag


Sepsis: Et syndrom som innebærer mistanke om infeksjon pluss minst to av fire kriterier for systemisk inflammatorisk respons-syndrom (SIRS-kriterier), dvs. feber > 38 °C eller hypotermi < 36 °C, puls > 90/minutt, respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pCO₂ < 4,3 kPa, leukocytose ≥ 12 · 10⁹/l eller leukopeni < 4 · 10⁹/l.

Septisk sjokk: Sepsisutløst hypotensjon (systolisk trykk < 90 mm Hg eller middelblodtrykk (MAP) < 65 mm Hg) til tross for tilfredsstillende væsketilførsel.

Blodtransfusjon: Tilføring av røde blodlegemer eller fullblod i en perifer eller en sentral vene.

Anbefalte artikler