Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Data fra USA tyder på en dobling i forekomst og insidens av diabetes i perioden 1980 – 2012, men at utviklingen de siste årene kan ha snudd.

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

I perioden 1980 – 2012 deltok rundt 650 000 amerikanere i alderen 20 – 79 år i en stor studie, der bl.a. type 1-diabetes og type 2-diabetes ble kartlagt (1). Insidensen for selvrapportert diabetes var 3,2 (per 1 000 personer) i 1990 og 8,8 i 2008, men sank så til 7,1 i 2012. Tendensen til synkende insidens i slutten av perioden ble ikke påvist hos svarte eller latinamerikanere. Forekomst av diabetes var lavest hos dem med høyere utdanning og høyest hos overvektige, dvs. dem med kroppsmasseindeks på over 30.

– Dette er en interessant studie som kan indikere at diabetesepidemien er i ferd med å stoppe opp, men det er det likevel for tidlig å si noe sikkert om, sier Kåre I. Birkeland, som er avdelingsleder ved Avdelingen for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Hans gruppe har nylig publisert en studie basert på tall fra Reseptregisteret, som viser en liknende trend. Antall nye brukere av perorale antidiabetika per år var lavere i 2010 og 2011 enn i perioden 2005 – 09 (2).

– Styrken i studien fra USA er at man har spurt et stort antall individer om diabetesstatus årlig gjennom mer enn 30 år. En svakhet er at man kun baserer seg på selvrapportert diabetes og at man mangler biomarkører som kan avsløre udiagnostisert diabetes og andre risikofaktorer, sier Birkeland.

Anbefalte artikler