Bedre læring med briller for kinesiske skolebarn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Myopi er utbredt hos barn i Kina, men få bruker briller. En ny studie viser effekt av å forsyne elevene med gratis briller via skolen.

  I en randomisert, kontrollert studie fra Kina har man undersøkt effekten på faglige prestasjoner av å gi nærsynte skolebarn gratis briller (1). Studien omfattet 252 barneskoler i rurale områder. 19 934 barn ble synstestet, og 3 177 med ukorrigert visus på 6/12 eller dårligere som var korrigerbart med briller ble inkludert i studien.

  Barna ble randomisert skolevis til enten å få gratis briller utdelt på skolen, til å få brilleseddel for utlevering av gratis briller eller til å få vanlig brilleseddel, men ingen gratisbriller.

  Ved oppstart av studien (skoleårets begynnelse) brukte 15 % av barna med korrigerbar synsfeil briller. Ved skoleårets slutt ble det observert at 41 % av dem som hadde fått gratis briller på skolen benyttet dem, mot 26 % i gruppen som kun hadde fått vanlig brilleseddel.

  De som fikk gratis briller på skolen og de som fikk brilleseddel for utlevering av gratis briller skåret henholdsvis 0,11 (95 % KI 0,01 – 0,21) og 0,04 (95 % KI –0,05 – 0,14) standardavvik høyere på en matematikktest ved skoleårets slutt enn de som bare fikk vanlig brilleseddel.

  – Studien viser at gratisbriller til skolebarn er effektivt for å forbedre synsfunksjonen, samtidig som skoleprestasjonene blir bedre, sier professor Anna Midelfart ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  – Nærsynthet er meget hyppig i asiatiske befolkninger. I denne studien hadde 24 % av barna nedsatt syn på minst ett øye, og hos en tredel av disse var det ikke mulig å bedre synet med briller. Erfaringen tyder på lavere forekomst av nedsatt, ukorrigert syn hos barn i Norge enn i Asia. Gratis briller til alle barn i Norge som trenger det, vil likevel kunne gi gevinst – både i skolesituasjonen og i familieøkonomien, sier Midelfart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media