Bedre læring med briller for kinesiske skolebarn

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren

Myopi er utbredt hos barn i Kina, men få bruker briller. En ny studie viser effekt av å forsyne elevene med gratis briller via skolen.

Illustrasjonsfoto: Pixtal/NTB scanpix

I en randomisert, kontrollert studie fra Kina har man undersøkt effekten på faglige prestasjoner av å gi nærsynte skolebarn gratis briller (1). Studien omfattet 252 barneskoler i rurale områder. 19 934 barn ble synstestet, og 3 177 med ukorrigert visus på 6/12 eller dårligere som var korrigerbart med briller ble inkludert i studien.

Barna ble randomisert skolevis til enten å få gratis briller utdelt på skolen, til å få brilleseddel for utlevering av gratis briller eller til å få vanlig brilleseddel, men ingen gratisbriller.

Ved oppstart av studien (skoleårets begynnelse) brukte 15 % av barna med korrigerbar synsfeil briller. Ved skoleårets slutt ble det observert at 41 % av dem som hadde fått gratis briller på skolen benyttet dem, mot 26 % i gruppen som kun hadde fått vanlig brilleseddel.

De som fikk gratis briller på skolen og de som fikk brilleseddel for utlevering av gratis briller skåret henholdsvis 0,11 (95 % KI 0,01 – 0,21) og 0,04 (95 % KI –0,05 – 0,14) standardavvik høyere på en matematikktest ved skoleårets slutt enn de som bare fikk vanlig brilleseddel.

– Studien viser at gratisbriller til skolebarn er effektivt for å forbedre synsfunksjonen, samtidig som skoleprestasjonene blir bedre, sier professor Anna Midelfart ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Nærsynthet er meget hyppig i asiatiske befolkninger. I denne studien hadde 24 % av barna nedsatt syn på minst ett øye, og hos en tredel av disse var det ikke mulig å bedre synet med briller. Erfaringen tyder på lavere forekomst av nedsatt, ukorrigert syn hos barn i Norge enn i Asia. Gratis briller til alle barn i Norge som trenger det, vil likevel kunne gi gevinst – både i skolesituasjonen og i familieøkonomien, sier Midelfart.

1

Ma X, Zhou Z, Yi H et al. Effect of providing free glasses on children’s educational outcomes in China: cluster randomized controlled trial. BMJ 2014; 349: g5740. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Max Temmesfeld

Takk for en interessant oppsummering av en originalartikkel fra BMJ (1, 2). At korreksjon av visus ved myopi hos skolebarn gir bedre prestasjoner er ikke noe nytt, og det er heller ikke overraskende at barn presterer bedre når de faktisk kan se hva som skrives, tegnes og vises på skolen. Budskapet til studien må vel heller tolkes politisk. Men hva betyr disse funnene for Vest-Europa og Norge?

Anna Midelfart

Jeg takker Max Temmesfeld for kommentar (1) til vår omtale (2) av en originalartikkel fra BMJ om bedre læring med briller for kinesiske skolebarn (3).

Anbefalte artikler