Søvnkvalitet og smerteterskel hos pasienter med hodepine

Morten Engstrøm Om forfatteren
Artikkel

Mange hodepinepasienter har bedre objektiv søvnkvalitet enn friske personer uten hodepine, men opplever likevel redusert subjektiv søvnkvalitet.

Morten Engstrøm. Foto: Geri Mogen

Hodepine kan både lindres og utløses av søvn. Det er funnet reduserte smerteterskler hos hodepinepasienter og hos friske etter søvndeprivasjon. I doktorgradsarbeidet mitt ønsket vi å sammenlikne subjektiv og objektiv søvnkvalitet, smerteterskler og affektive symptomer hos pasienter med tensjonshodepine og migrene med personer uten hodepine. Migrenepasientene ble også delt inn etter tid for anfallsstart: under søvn/ved oppvåkning (søvnmigrene) eller på dagtid (ikke-søvn-migrene).

Hodepinegruppen anga mer angstsymptomer og subjektive søvnplager enn personene uten hodepine. Tensjonshodepine og ikke-søvn-migrenepasienter anga mer dagtretthet, men hadde bedre objektiv søvnkvalitet og tendens til lavere smerteterskel enn de friske. Forskjellen mellom de friske personene og disse to hodepinegruppene var slik man kan finne hos friske før og etter søvndeprivasjon, men søvndagbøkene avslørte ingen forskjeller i søvntid mellom gruppene. Interiktale søvnmigrenepasienter hadde funn som passet med lett redusert søvnkvalitet, men ikke økt frekvens av dagtidtretthet eller redusert smerteterskel og heller ikke objektive søvnforstyrrende faktorer.

Funnene i studien grupperte seg på tvers av hodepinediagnosene, og skillelinjen synes snarere å gå mellom anfallsstart under våkenhet og under søvn. Søvnmigrenegruppen kan være mer sårbar for søvnforstyrrende faktorer, mens gruppen med hodepinestart på dagtid synes å trenge mer søvn enn friske personer uten hodepine.

Disputas

Morten Engstrøm disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7.5. 2014. Tittelen på avhandlingen er The headache sleep study.

Anbefalte artikler