Norsk oversettelse av kartleggingsverktøy for alkoholabstinens

Jan Tore Daltveit, Jan Hammer, Trude Bjørnstad, Odd Erik Skinnemoen, Svein Skjøtskift Om forfatterne
Artikkel

Effektiv håndtering av abstinens i en tidlig fase kan redusere risiko for kompliserte og livstruende tilstander. Vi har nå oversatt kartleggingsinstrumentet Clinical Institute Withdrawal Assessment – Alcohol revised (CIWA-Ar).

Både innen somatikk og psykisk helsevern er det behov for å vurdere alkoholabstinens. Alvorlighetsgraden av både autonome og psykiske symptomer ved abstinensen kan variere fra mildt ubehag til alvorlige symptomer (1). Ubehandlet kan det føre til alvorlige og livstruende komplikasjoner, slik som generaliserte kramper eller delirium tremens (1, 2). I tillegg til den medisinske anamnesen og den kliniske vurderingen anbefales bruk av standardiserte verktøy for å vurdere risiko for og grad av alkoholabstinens i flere internasjonale kliniske retningslinjer (2 – 5).

Clinical Institute Withdrawal Assessment – Alcohol revised (CIWA-Ar) (6) anses som et av de mest anerkjente verktøyene i verden for å kartlegge alkoholabstinens (4, 7). CIWA-Ar er et validert tipunkts kartleggingsskjema som kan benyttes både til å vurdere alvorlighetsgrad av alkoholabstinens samt til å overvåke og medisinere pasienten gjennom abstinensfasen (8). CIWA-Ar finnes per i dag på norsk i flere versjoner, blant annet gjennom Norsk legemiddelhåndbok (9). Imidlertid er disse oversettelsene, så langt vi kjenner til, ikke tilstrekkelig kvalitetssikret f.eks. gjennom å følge Verdens helseorganisasjons retningslinjer for oversettelse og tilpasning av instrumenter (10, 11).

Ny oversettelse

Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken og Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus har samarbeidet om en ny norsk oversettelse av CIWA-Ar. Vi gjennomførte steg 1 – 5 i 6-stegsmodellen som er oversatt og presentert av Reas og medarbeidere (11).

Det ble gjort to uavhengige oversettelser av CIWA-Ar, som så ble sammenliknet. Misforhold ble identifisert og diskutert inntil man ble enig om en felles versjon. For noen av svaralternativene måtte det gjøres språklige tilpasninger for at de skulle gi mening og ligge nærmest mulig opp til den terminologien som brukes i klinisk praksis. Videre ble den norske oversettelsen oversatt tilbake til engelsk av en fagperson med engelsk som morsmål. Vi diskuterte så uoverensstemmelser mellom den opprinnelige engelske versjonen og den tilbakeoversatte versjonen, med påfølgende revisjon. Den norske oversettelsen har gjennom hele oversettelsesprosessen blitt testet ut i klinisk praksis, slik at klinikerne hele veien kunne komme med innspill til presisering av formuleringene.

Testing av reliabilitet og validitet

Per i dag gjenstår test av oversettelsens reliabilitet og validitet samt å undersøke behovet for revisjon av etablerte grenseverdier i forskjellige kliniske populasjoner. Vi vil også oppfordre ulike fagmiljøer til å gjennomføre en slik testing. Interesserte fagmiljøer kan ta kontakt med forfatterne for et eventuelt samarbeid og samordning av det videre arbeidet. Den nye norske versjonen er fritt tilgjengelig via nettsidene til Norsk legemiddelhåndbok (12) og Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (13), og vi anbefaler at CIWA-Ar tas i bruk i klinisk praksis.

Takk til Jørgen Bramness og Olav Spigset ved Norsk legemiddelhåndbok, Sharon Ann Lauritzen, Dag V. Skjelstad, Roar Fosse, Nina H. Mjøsund, Inga B. Nyvoll, Kari Brattegaard, Ragnhild Sandvoll og Anne-Marit Langås ved Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken, og Thomas Mildestvedt ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, for viktige innspill i oversettelsesprosessen.

Anbefalte artikler