Rehabilitering i hverdagen

Cecilie Røe Om forfatteren
Artikkel

Tuntland, Hanne

Ness, Nils Erik

Hverdagsrehabilitering

228 s, ill, Oslo: Gyldendal Akademisk 2014, Pris NOK 365

ISBN 978-82-05-45886-4

Målgruppen er bachelorstudenter i sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og vernepleie. Forfatterne går bredt gjennom viktige perspektiver og elementer, og boken vil derfor også være relevant for et bredt spekter av fagpersoner som arbeider innenfor rehabiliterings- og omsorgsfeltet.

I tillegg til innledning er det 11 kapitler, et etterord og et vedlegg til metodisk fremgangsmåte og vurderingsredskaper. Fremstillingen er vesentlig i form av tekst, men illustrert med enkelte bilder, figurer og tabeller. Det er i stor grad benyttet kasuistikker, og sammen med folkelig terminologi bidrar dette til at boken er lesbar for personer uten spesiell medisinsk bakgrunn. Imponerende nok synes ikke språkvalget å gå på bekostning av presisjonsnivået.

Innledningsvis definerer forfatterne hva hverdagsrehabilitering er, og hvem som kan ha nytte av tilbudet. Et viktig bakteppe for fremveksten av hverdagsrehabilitering er utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren i norske kommuner. Disse utfordringene beskrives i det andre kapitlet. I dette, så vel som i senere kapitler, er brukerperspektivet tydelig. I ett av kapitlene retter forfatterne særskilt søkelyset mot hvordan eldres hverdagskompetanse kan synliggjøres og anvendes i hverdagsrehabilitering.

Det er en styrke at de etiske dilemmaene innenfor hverdagsrehabilitering tydeliggjøres og diskuteres, og at modeller for å tilrettelegge for etisk refleksjon også presenteres. De etiske dilemmaene på helsepolitiske og organisatorisk nivåer er nok mer omfattende enn det som fremkommer her, men gitt målgruppen synes det å være et fornuftig valg. Avslutningsvis omtales utvikling og effekt av hverdagsrehabilitering. Vedleggene til metodisk fremgangsmåte kunne med hell vært integrert i de respektive kapitlene, mens presentasjon av vurderingsredskaper fungerte godt som vedlegg.

Alt i alt er dette en informativ og leservennlig bok egnet for helsepersonell og andre med interesse for utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Også for leger vil dette være nyttig lesing, særlig med tanke på de perspektiver, muligheter og organisatoriske vinklinger som forfatterne presenterer.

Anbefalte artikler