Benzodiazepinbruk øker risikoen for Alzheimers sykdom

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Benzodiazepiner gir økt risiko for Alzheimers sykdom, men ikke i lave doser. Dette kan tyde på en kausal sammenheng.

Bruk av benzodiazepiner er assosiert med økt risiko for demens, men det har ikke vært kjent om det er en kausal sammenheng. Franske og kanadiske forskere har nå undersøkt forbindelsen mellom risiko for Alzheimers sykdom og benzodiazepinbruk med oppstart minst fem år før diagnosetidspunktet (1).

Rundt 1 800 personer med Alzheimers sykdom som var fulgt opp i minst seks år før diagnosetidspunktet, ble sammenliknet med over 7 000 kontrollpersoner, alle over 66 år. Benzodiazepinbruk var assosiert med økt risiko for Alzheimers sykdom (justert OR 1,51; 95 % KI 1,36 – 1,69), men det var ingen risikoøkning ved bruk i lave doser. Justering også for angst, depresjon og insomni endret ikke resultatet nevneverdig.

– Flere studier har vist at benzodiazepiner gir nedsatt kognitiv funksjon, også ved kronisk bruk, sier overlege Gudrun Høiseth ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. – Det interessante med denne studien er at den ikke viser noen sammenheng med Alzheimers sykdom ved lave doser, slik det er vist i andre studier når det gjelder nedsatt kognitiv funksjon hos eldre. En styrke ved studien er at forfatterne har justert for konfunderende faktorer. Det er også interessant at det ser ut til å være en dose-respons-effekt for mengde benzodiazepiner og sykdomsrisiko. Dette styrker mistanken om en kausal sammenheng. At leger bør utvise forsiktighet ved forskrivning av benzodiazepiner er ikke nytt, men studien er nok et ankepunkt for dem som er bekymret for benzodiazepinbruken, sier Høiseth.

Anbefalte artikler