Antipsykotika kan gi nyreskade hos eldre

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av atypiske antipsykotika hos eldre er forbundet med økt risiko for akutt nyreskade.

Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto

Studier har vist økt mortalitet ved bruk av atypiske antipsykotika blant eldre. Amerikanske og kanadiske forskere har nå undersøkt risikoen for akutt nyreskade og andre alvorlige utfall ved behandling med disse medikamentene hos personer over 65 år (1).

I en populasjonsbasert kohortstudie i Canada ble nesten 100 000 personer som fikk forskrevet atypiske antipsykotika, fulgt opp i inntil 90 dager og sammenliknet med en kontrollgruppe med tilsvarende helsestatus. Bruk av atypiske antipsykotika var assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse med akutt nyreskade (RR 1,73, 95  % KI 1,55 – 1,92), med hypotensjon (RR 1,91, 1,60 – 2,28), akutt urinretensjon (RR 1,98, 1,63 – 2,40) og død av alle årsaker (RR 2,39, 2,28 – 2, 50).

– Tidligere studier har indikert at mulige årsaker til økt risiko for død er sedasjon og immobilisering, pneumoni, direkte påvirkning på overledning i hjerte eller hemodynamiske forstyrrelser, men kunnskapen er begrenset, sier fag- og forskningssjef Geir Selbæk ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. – Canada har gode helseregistre, denne studien er vel gjennomført, men som ved de fleste registerstudier, er det vanskelig å korrigere for variabler som både kan påvirke risiko for antipsykotikabruk og død. Funnene er heller ikke umiddelbart overførbare til norske forhold. Studien understreker viktigheten av å være forsiktig med bruk av atypiske antipsykotika hos eldre. Klinikere bør merke seg at tradisjonelle antipsykotika er assosiert med like høy eller høyere risiko for død som atypiske antipsykotika, tilføyer Selbæk.

Anbefalte artikler