Orden i eget hus avgjørende

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arntzen, Elisabeth

  Ledelse og kvalitet i helsetjenesten

  Arbeidsglede og orden i eget hus. 235 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 295

  ISBN 978-82-05-45524-5

  Elisabeth Arntzen har skrevet en praktisk bok om ledelse og kvalitet. Målgruppen er ledere og ansatte i helsetjenesten, i tillegg til studenter ved helsefaglige utdanninger ved universiteter og høgskoler. Forfatterens formål er å gi en enkel oversikt over lovpålagte oppgaver for styrket kvalitet og pasientsikkerhet i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Samtidig ønsker hun å inspirere ledere til å prioritere det systematiske arbeidet med å få på plass gode rutiner og systemer som bidrar til godt arbeidsmiljø, styrket kvalitet på tjenestene og gode relasjoner til pasienter.

  Arntzen er utdannet lege og har erfaring fra bedriftshelsetjeneste, sykehus, helseadministrasjon og Statens helsetilsyn. Hun har bred erfaring fra tilsynsarbeid og hvordan internkontrollarbeid bør og kan legges opp, noe som vises godt i denne utgivelsen.

  Innledningsvis gir forfatteren eksempler på betydningen av arbeidsglede og det å lykkes sammen for å styrke pasientsikkerhet og kvalitet. Å styrke grunnlaget for arbeidsglede er noe av det viktigste en leder kan gjøre. Undersøkelser i flere land viser at opptil 40 – 50 % av uønskede hendelser i sykehus kan forebygges. Det er en lederoppgave å legge forholdene til rette for at ansatte skal kunne gjøre en god jobb. Forfatteren understreker at det er gammel tenkning å gi den som utløste hendelsen, skylden. Åpenhet om forbedringsområder og uønskede hendelser er sentralt for organisatorisk læring.

  De avsluttende kapitlene omhandler kvalitetsindikatorer, kvalitetsmål, standarder for ledelse og kvalitet med vekt på sertifisering og akkreditering. Boken er oversiktlig, kan også brukes til oppslag, og kapitlene kan leses hver for seg. Forfatteren gir praktiske eksempler fra helsetjenesten, men jeg hadde gjerne sett at denne delen hadde vært enda mer utdypende. Hun får godt frem at prioritering av kvalitet i helsetjenesten må starte øverst i organisasjonen. Det er ledelsen som sitter med ansvaret, og som bestemmer om man kommer i gang. Hun gir praktiske eksempler på prosedyrer og sjekklister. Dette er imidlertid ingen kritisk bok til hva som er utfordringer med dagens styring og ledelse av sykehus.

  Tillitsvalgte og verneombud vil også kunne ha nytte av den. Boken er en rask og god innføring i mange sentrale forhold som har betydning for kvalitet og pasientsikkerhet. I en travel hverdag i helsetjenesten er det mange ting her som lett kan plukkes opp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media