Omfattende, men uoversiktlig om immunsvikt

Børre Fevang Om forfatteren
Artikkel

Ochs, Hans D.

Smith, C. I. Edvard

Puck, Jennifer M.

Primary immunodeficiency diseases

A molecular and genetic approach. 3. utg. 911 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 163

ISBN 978-0-19-538983-8

Primær immunsvikt omfatter tilstander der medfødte svakheter i immunsystemet fører til økt infeksjonstendens, kreftsykdom og/eller autoimmunitet med debut fra spedbarnsalder til godt opp i voksen alder.

Den rivende utviklingen innenfor molekylærbiologi og genetikk har ført til stor endring både i forståelse og diagnostikk av disse tilstandene. Behovet for å systematisere og samle denne kunnskapen er åpenbar. Det er derfor et prisverdig mål de tre redaktørene og mer enn 100 forfattere av denne tredje utgaven har satt seg. Dessverre er det synd å si at de bare delvis har lyktes.

Boken er angitt å appellere til både studenter, primærleger og sykehusspesialister, men fremstår først og fremst som en bok for spesialister med ansvar for oppfølging av denne typen pasienter, dvs. barneleger og infeksjonsmedisinere.

De fleste av de 61 kapitlene omhandler en eller få nært beslektede immunsvikttilstander, og det er slik sett lett å slå opp en enkelt tilstand. Forfatterlisten inkluderer velrennomerte klinikere og forskere som generelt skriver godt og oppdatert i sine respektive kapitler. De enkelte kapitlene varierer imidlertid både i struktur, tematikk og bruk av figurer og tabeller. Noen legger vekt på genetikk, andre på molekylære funn eller klinisk arbeid. Det er dermed vanskelig å sammenlikne forskjellige tilstander og forstå hvilke kriterier som har ligget til grunn for prioritering av temaene.

I enkelte kapitler gir man en generell introduksjon til en større gruppe immunsvikttilstander, bl.a. alvorlig kombinert immundefekt (severe combined immunodeficiency, SCID) og B-celle-defekter, men også disse kapitlene varierer svært i omfang og oppbygning. Boken fremstår derfor som en samling av i og for seg gode oversiktsartikler om de enkelte sykdommene. Tilsvarende artikler – med mange av de samme forfatterne – kan man like gjerne laste ned fra PubMed, og da kan man spørre seg hvorfor man skal kjøpe disse i bokform til en relativt stiv pris.

Immunologi og genetikk er kompliserte temaer som krever stram regi og systematikk for å formidles på en forståelig måte. Redaktørene angir i undertittelen at boken er «a molecular and genetic approach», men de kan med fordel også forsøke «a pedagogic approach» ved neste utgivelse.

Anbefalte artikler