Nyttig om psykisk helsevern

Jannike Engelstad Snoek Om forfatteren
Artikkel

Riedel, Tore Roald

Elde, Wenche Dahl

Psykisk helsevernloven

Med nøkkelkommentarer. 2. utg. 366 s, tab. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 449

ISBN 978-82-02-39160-7

Lover er dynamiske i den forstand at det med ujevne mellomrom foretas endringer som reflekterer endring i rettspraksis, eller at det oppstår situasjoner samfunnet ikke har vært forberedt på, for eksempel terroranslaget 22.7.2011. Psykisk helsevernloven med nøkkelkommentarer, som utkom første gang i 2008, er nå revidert slik at den også har med kommentarer til lovens kapittel 4A: Sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Ellers er loven oppdatert med hensyn til lov- og forskriftsendring og ny retts- og forvaltningspraksis. Denne andre utgaven inneholder også en langt mer utfyllende fremstilling av regler og praksis som gjelder for barn og unge, noe som gjør boken mer relevant også for medarbeidere innen psykisk helsevern for barn og unge.

Også jus er en fortolkningsvitenskap, og for en kliniker i et medisinsk fag kan regelverket til tider virke vanskelig tilgjengelig. Denne boken er særlig tiltenkt kliniske medarbeidere som bruker loven om psykisk helsevern aktivt i det daglige, og som har behov for god oversikt og for å se sammenhenger. Den er rikt utstyrt med referanser til proposisjoner og rundskriv som gir grunnlagsinformasjon for den som ønsker en bredere forståelse.

Boken følger lovens oppbygning og kommenterer kapittel for kapittel, paragraf for paragraf. Det gjør den til et nyttig og lett tilgjengelig oppslagsverk i forhold til den problemstillingen man står overfor. Men det gjør også at det er en del standardformuleringer som går igjen, for eksempel «Hvem pasientens nærmeste pårørende er, reguleres av pasientrettighetslovens § 1-3 b (se også kommentarene til phlsvl. § 1-3 i denne boken)», men så er da boken heller ikke ment å skulle leses fra perm til perm, og da blir standardformuleringene heller ikke forstyrrende.

Språket er lett tilgjengelig også for en ikke-jurist, og en kolonne med innholdsreferanser som «vedtakskompetanse», «skjerming uten vedtak», «klage» osv. gjør det oversiktlig og lett å finne frem.

Kontrollkommisjonen er for mange noe litt skremmende. At forfatterne også har erfaring fra kontrollkommisjonsarbeid gjør nok sitt til at boken er praksisnær og oppleves som nyttig.

Denne boken bør finnes tilgjengelig på alle enheter innen det psykiske helsevernet og høre med til standardutrustningen for leger og psykologer som er, eller skal bli, faglig ansvarlig for vedtak.

Anbefalte artikler