Gode intensjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Askeland, Elisabeth

  Apeland, Annett

  Solholm, Roar

  PMTO

  Foreldretrening for familier med barn som har atferdsvansker.

  253 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 389

  ISBN 978-82-05-45852-9

  Atferdsvansker er hyppige hos barn og unge. Hvis det ikke settes inn relevante tiltak, er risikoen stor for å utvikle atferdsforstyrrelser og andre vansker. Målgruppen er derfor betydelig videre enn tittelen kan indikere. De tre psykologspesialistredaktørene ønsker, sammen med tre bidragsytere, å gjøre behandlingsmetoden Parent Management Training – Oregon (PMTO), lettere tilgjengelig for både klinikere som arbeider med barn med atferdsvansker, og for studenter innen ulike profesjoner. Likeså ønsker de at boken skal være til hjelp for ledere og beslutningstakere som søker empirisk kunnskap når de skal vurdere hva slags tjenester de skal tilby barn som risikerer å utvikle alvorlige atferdsvansker.

  Parent Management Training – Oregon er utviklet av dr. M. Forgatch og dr. G. Patterson ved Oregon Social Learning Center, og ble introdusert i Norge i 1999 og videreført av det nasjonale implementeringsteamet (NIT) som ble etablert i 2001. Sammen med fagfolk fra alle helseregioner og fra Atferdssenteret, er det så arbeidet videre med utviklings- og implementeringsoppgaver. Det er også inkludert en omtale av det norskutviklede forebyggingsprogrammet Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR).

  Basert på Parent Management Training – Oregon-modellen er det etablert et meget strukturert og omfattende utdanningsopplegg. Det består av 21 kursdager med fast struktur og øvelser, gruppeveiledning 24 dager over halvannet år, i tillegg til mulighet for fordypningveiledning over to år. Det anføres at det pr. oktober 2013 var 300 aktive Parent Management Training – Oregon-terapeuter i Norge.

  I de 12 kapitlene gir forfatterne bl.a. en bred dekning av målgruppen, metodens innhold og terapeutiske prosesser, til dels belyst med praktiske, kliniske eksempler. Det er også flere referanser til behandlingsforskning som understøtter Parent Management Training – Oregon som en evidensbasert metode. Hvert kapittel har litteraturhenvisninger. Listen med ordforklaringer er lang.

  Forfatternes ønske om å nå en bred målgruppe har sannsynligvis bidratt til mange gjentakelser og en mindre fagspesifikk fremstilling. Dette gjør etter min mening boken mindre relevant for fagfolk med utdanning innen forebyggende arbeid og psykisk helse. På den ene siden er det viktig å kjenne til hva Parent Management Training – Oregon kan tilby, men metoden er her i liten grad satt inn i en bredere diagnostisk og terapeutisk sammenheng. Jeg kan heller ikke se at det er opplyst hvilken faglig bakgrunn som forutsettes for å ta den omfattende Parent Management Training – Oregon-utdanningen.

  Personlig er jeg skeptisk til en utvikling som gjør at det etter hvert blir mer og mer alminnelig at fagfolk definerer seg innen avgrensede terapeutiske skoleretninger (kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi, individualterapi, familieterapi, medikamentell behandling) i stedet for å bidra til en klinisk praksis som integrerer kunnskap, ferdigheter og godt tverrfaglig samarbeid til beste for den enkelte pasient/familie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media