Et konsentrat av prinsipper i New public management-tenkningen

Steinar Solberg Om forfatteren
Artikkel

Nordenström, Jörgen

Värdebaserad vård

Är vi så bra vi kan bli? 173 s, tab, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2014. Pris SEK 222

ISBN 978-91-85565-65-8

«Boken är avsedd för alla som är verksamma innom vården, i första hand läkare och sjuksköterskor men även administrativa medarbetare och chefer.» Den gir en grei og verdifull gjennomgang av kvalitetssikringsmetoder og terminologi, samt måter å objektivere drift og resultater i sykehus på. Tittelen kan misforstås dit hen at det dreier seg om myke verdier som etikk, kultur og menneskeverd. Det gjør det ikke. Det er her kun snakk om harde endepunkter som økonomi, budsjett, innsparinger og målbare kvalitetsforbedringer. Forfatteren siterer, uten å kommentere, en feilaktig påstand: «Det man inte kan mäta, kan man heller inte förbättra.» Boken er ikke en komplett lærebok, men et konsentrat av prinsipper i New public management-tenkningen.

Boken får plass i frakkelommen. Språket er svensk. Den har stikkordregister, litteraturliste samt flere relevante internettadresser. Boken inneholder mye informasjon, og det er greit å finne frem i den.

Det gis eksempler på store økonomiske innsparinger som også ga kvalitetsforbedringer i sykehusene. Forfatterens kobling av økonomiske innsparinger og kvalitetsforbedring kan gi et inntrykk av at det nærmest er to sider av samme sak. Det nevnes ikke at innsparinger kan gi negative konsekvenser. Ei heller at pengesparingskulturen kan ha uheldige sider eller en yttergrense. Forfatteren har helt rett i at registerdata er viktig for kvalitetskontroll. Det er unødvendig og uvitenskapelig å påpeke at de som mener å kunne dokumentere egne resultater som gode, mest sannsynlig tar feil og er rammet av «illusory superiority».

Boken omhandler så å si kun innsparinger og forbedringer som kan gjøres «på gulvet», blant de som gjør kjernearbeidet i sykehusene. Kostnader og konsekvenser av omstillinger og omorganiseringer diskuteres ikke. Forfatteren nevner heller ikke kostnadene og konsekvensene av at en stor og økende andel av ansatte i sykehus ikke gjør pasientrettet arbeid. Når han i en kapitteloverskrift spør «Varför är sjukhus så dyra?», er de stadig voksende sykehusadministrasjoner ikke en del av diskusjonen, og da heller ikke en del av svaret.

Man må altså huske på at denne boken kun omtaler en del av sykehusvesenet. Om leseren også har Arnulf Øverlands ord «Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap og tenke på hvad der gir vinning og tap» i bakhodet, kan boken gi viktig informasjon for god drift av sykehus.

Anbefalte artikler