Mesterverk om ECT til ungdom

Per Bergsholm Om forfatteren
Artikkel

Ghaziuddin, Neera

Walter, Garry

Electroconvulsive therapy in children and adolescents

290 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 38

ISBN 978-0-19-993789-9

Dette er den første boken noensinne om elektrokonvulsiv terapi (ECT) hos barn og ungdom. Den er et samarbeidsprodukt av 20 fagpersoner fra seks nasjoner – USA, Australia, Canada, Frankrike, Storbritannia og Israel. Forfatterne er ledende barnepsykiatere, ECT-spesialister, barne- og nevropsykologer, anestesilege, en professor i medisinsk etikk og lovgivning og en professor i psykiatriens historie. De fleste har årelang klinisk erfaring og står for en rekke publikasjoner på feltet.

Boken er ikke et debattinnlegg, men en lærebok hvor man detaljert gjennomgår alle sider ved ECT. Litteraturlisten omfatter vel det som finnes skrevet om ECT for barn og ungdom. Målgruppen er barnepsykiatere og barnepsykologer, men voksenpsykiatere kan også dra stor nytte av denne boken. Forfatternes intensjon er å få frem den store nytten selekterte pasienter kan ha av ECT, som har minst like god effekt hos postpubertal ungdom som hos voksne, og lite bivirkninger. Hovedindikasjonene er som hos voksne, alvorlige affektive og psykotiske tilstander når disse er særlig alvorlige eller resistente for annen behandling. Hos barn før pubertet finnes det minimal erfaring med, og litteratur om, ECT ved slike tilstander. To sjeldne indikasjoner er imidlertid omtalt spesielt, og der ECT til prepubertale barn kan være aktuelt: katatoni ved autisme og selvskading hos personer med psykisk utviklingshemning.

Layouten er tiltalende. Det er 12 kapitler, og forfatterne har samarbeidet godt slik at unødvendige gjentakelser er unngått. Alle kapitlene er utførlige og velskrevne. De er bygd opp pedagogisk ved at hvert kapittel innledes med 6 – 11 «key points» og avsluttes med 3 – 9 spørsmål som dekker den foregående teksten og besvares fortløpende. En rekke gode tabeller og kasusvignetter er med. Innledningen er en glimrende historisk gjennomgang av pediatrisk ECT med referanse til gammel engelsk, fransk og tysk litteratur som vel få har hørt om, eller har kapasitet til å gå inn i.

ECT er kontroversielt og selvsagt enda mer hos barn enn voksne. Bak dette ligger kunnskapsmangel og stigma som følger med psykisk sykdom og dermed behandlingsformene. Egne kapitler er derfor viet stigma, etikk og samtykkeaspekter ved ECT med referanse til en omfattende litteratur som psykiatrien er lite kjent med. I resten av boken går man systematisk gjennom alle kliniske aspekter ved indikasjoner og gjennomføring av ECT hos unge pasienter.

Denne boken er et mesterverk. Den bør være tilgjengelig for alle som behandler pasienter der ECT kan være aktuelt.

Anbefalte artikler