Manual i gruppeterapi for barn

Tone Tangen Om forfatteren
Artikkel

Martinsen, Kristin

Mestrende barn

Gruppeledermanual barn. 123 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 325

ISBN 978-82-05-46053-9

Programmet «Mestrende barn» er et lavterskeltilbud rettet mot barn i alderen 8 – 13 år med symptomer på angst og depresjon. Det er basert på kognitiv atferdsterapi og er utviklet med utgangspunkt i Philip Kendalls Coping Cat-program for angst og Kevin Starks ACTION-program for depresjon. Målsettingen med programmet er å redusere risikoen for at barna utvikler en angstlidelse eller en depressiv lidelse. Programmet omfatter et gruppetilbud for barn og foreldre, der barna møter til gruppesamtaler over ti uker, mens foreldrene møtes til samlinger parallelt.

Programmet «Mestrende barn» består i tillegg til denne boken av tre andre bøker: Arbeidsbok barn, Gruppeledermanual foreldre og Arbeidsbok foreldre.

Gruppeledermanual barn beskriver time for time de 20 trinnene i behandlingen. Sentrale komponenter er psykoedukasjon, øvelser i mestringsstrategier og problemløsning, kognitiv restrukturering og atferdsbaserte strategier. Den første halvdelen av programmet (10 timer) brukes til å lære disse ferdighetene, mens den andre tar sikte på å fokusere på det enkelte barns spesifikke problem. Manualen er bygd opp med faste punkter for hver time. Hver time beskrives i en 3 – 4 siders lang tekst med gode illustrasjoner i form av tegninger og figurer. Boken har to vedlegg med forslag om terapeutiske aktiviteter basert på spill og lek, og mulige eksponeringsøvelser for engstelige barn. Fremstillingen er god og oversiktlig, og den gir en grei oppskrift på hvordan man skal lede de enkelte timene.

En svakhet ved manualen er at den ikke drøfter hvordan man skal rekruttere de barna man mener kan ha nytte av programmet. Skal det skje via helsesøster, skolepsykolog fastlege eller foreldre? Dette er viktig fordi sammensetningen av grupper er av stor betydning for resultatet av behandlingen. Jeg savner også en redegjørelse for hvilken bakgrunnskunnskap man mener gruppelederne bør ha. Selv om manualen gir mange praktiske råd og strukturerer terapien, er det viktig at de personene som leder gruppene, har kunnskap om barns psykologi og hvilke gruppeprosesser som kan utvikle seg. Effekten av kognitiv terapi er avhengig av høy terapeutkompetanse. Veiledning av gruppelederne, noe som er av stor betydning for vellykket behandling, er heller ikke tatt opp.

Med dagens beskjedne tilgang på kompetente terapeuter i kognitiv terapi i primærhelsetjenesten og i skolen er det vanskelig å se at dette behandlingsprogrammet kan få noen stor utbredelse. Og det er synd for programmet er godt, men det trengs kompetente fagpersoner for å gjennomføre det.

Anbefalte artikler